كل من عجز يوصلك قال فيك.
RSS Answers
Ray7 dubai ? F, January
ymkn bs inshalla
M5awwe?
tara matu eli ys2lun kitha
اي هيت يو سو متش.
او ماي قاد بليز دونت هيت مي
قبيلتك؟
خالدي
25.3.1823
mafhmt?
km 6yb? asfa 3la lgafa
-,-? 4
3ndk a5wan w 5wat?
ee
esh ga3d tswe?
snapchat kik path tumblr x200
tumblr?
klzg-bs
5walk meen?
العمرو
hawgt kan e7sasna 3'er ugh eshtgggttt:(m7tajtlk!
meen
Wenk
shwy w b6l3
omk w abook mnf9leen 97?
la friends bs
سلامات مايشوف و انشالله❤️
elshar mayjek❤️
wsh feeh abdullahh???
t3ban shwy
1 person likes this
keef t3rf 3bdallah al3mro?
wld 5ali
1 person likes this
Ben altrmen a7ala dubai ykon brd al7j l7oj
9aadg
Dubai ben altrmen aw Bl 7j?
mdri walla
y5lelii elii ystt7onn😢😢❤️❤️
😂❤️
tumblr?
klzg-bs
int leh kl a7d ygulk klam 7lu t'97k? tra i dont mean it j3la daym bs leh 9dg😂❤️
mdri ymkn ast7i😂❤️
yazeeennn omkk bass
ya7lwkk bs
Ay mdrsa ?
lisa ma sjlt wla mdrsa
1 person likes this
wa7shni bshkl😟💔💔iff
akthar 7bebi
2 people like this
wsh mswy m3 3'eeri wsh dnya fe grba? goul yaro7y ent mntahny wla bshogi msh3'ol ana mazlt afkr feek wamoout fe 7ubik w 6aryk🎶💔eshtggt lkk
aktharr
2 people like this