كل من عجز يوصلك قال فيك.
RSS answers
Shrayk besm len 7lw?
y3ni
T7bni ?
la
1 person likes this
T36i unshare path lle ma yktbon kther?
ee bs thi elftra ma 9rt aktb kther ana
Gd r7t london?
ee
Wshfeek ya m7wr alkoon m36ini block instagram :))
wsh esmk?
T7b trou7 albr?
aked
You know what i mean .
no i dont
Are you back with her ?
who?
Amout w a3rf kaif t8'9i w8t fra'3k
aswi ayshy
Ma tshouf mslslat turkiya? Wla american? :o
la:o
T7b tshouf movies wla mslslat akthr?
ma ashuf muslslat a9ln
يعني مالنا الا سفارات؟
7ta safarat ma aru7 kther
لا يكون التحليه حقت اللحوج ؟
ee l7uj
كل مكان وين؟ غير التحليه?
ama t7lya
I love you xx
thanks xx
B riyadh school ll7een wla nglt?
ll7een
ياخوي انتوا بالرياض وين تتمشون ؟
kl mkan
Ha wsh azian dubai al7een wla b jan?
klha walla
Seni sevi yourom ent knt katbha b twitter ;)
ma a4kr walla
Path?
Path?
6 people like this
Seni sevi yoroum❤️
:/
Bukra raj3 y3ni?
ee inshallah
Seniseviyoroum❤️
ma fhmt shy
Mta raj3 mn dubai?
eljum3a inshallah
Knt b ALJBR ams alsa3a 8 aw mshbha?
ee