كل من عجز يوصلك قال فيك.
RSS answers
ee shrsa ya mle3' ya shenk b6lt afkr eni a7bk w33
la tkfeenn laaa tkkfen 7beni:(
1 person likes this
kl zg wa t3al nam jnbi
uff shrsa enti mara
wsh 3'l6t feh mu 4e syartk ?
6ayb w umi shd5lha
تعجبك البنت المغرورة المتكبرة على البنات؟
la
okay erkb 3la al7mar ent wa omk
umi shd5lha 6ayb😂? kln w trbyta
esm syartk 4e wla t7awl tnkt???
la esmha
wsh syartk
7mar
ela ana💔
leh la
gd 7bet?
kl a7d y7b
ايه والله تشبهه=)))عرفته ذاك المشهور؟
ee
تشبه ابو حمدان
a7s mafe shbh abd bs kl a7d ygul😂
يووه انت من زمااانن عنك
yuuh shklk gdem anon
اغرب إنسان بالحياه انت
lesh
Mshtagtlk gd alma6ar w rml al97ari w alb7r
allah allah
Bagi 8 days 1 hours 55 minutes 35 seconds
mashallah 7af'9ta
Kiwi..
yalel😂
S3S33 A7la
la saud a7la
Alsaif w aln3mmm wallah
ee walla wn3m
1 person likes this
T3rf a7d mn 3yal alsaif
eee
1 person likes this
Mo '3l6anaa s3ooodi dl3k aljded
uha
1 person likes this
La mo '3l6anaaa
t2kdi zen
S3oooooodiiiii
'3l6ana shklkk
Mdawm bukra?
la
Ma3lek klkk 3la ba36'k 7ilw x
yazenk bs
w3 yashenk shayff nfsk'
weni w wen shuft elnfs bs😂