كل من عجز يوصلك قال فيك.
RSS Report answers
Ana 3rftik mn km asbo3 bs youm 3rftik knt tsolif w daym ashof esh tktb w ke4a al7en abd malk 7s ma tsolf wla t9wr snapchat wla tktb tweet wla shy ! Wsh fek la tgul naym .. Ha4a alesbo3 ant mu ant
kl a7d tjeh ftra yt'3yr b3den yrj3
2 people like this
Ay sna ant ?
2 thanawi
2 people like this
6yb nouf 7lo? goul ee:)
la
3 people like this
Wish rayek b2sm alhanoof 6aiyb?
3adi
3 people like this
Ay mdars r7talha
ma r7t lsa
4 people like this
Hahahahaha la as2l e4a 3ndk lan adwra malgeta w shukran
la ma 3ndi
8 people like this
Saud 3ndik rgm madars dar alsalam ?
shkla m3k est3lamat allah yhdek
7 people like this
Ahm shy asme alle t7ba ❤️ 3la omk Allah y7f6'ha ❤️❤️
w y7f'9k yaglbi❤️
4 people like this
Asma2 3yal 7lwa?
5ala9 ykfi
3 people like this
rahaf
3adi
3 people like this
razan
y3ni
3 people like this
shroug
la
2 people like this
Ghadir?
la
2 people like this
nuha?
la
2 people like this
Leh ma tro7 far alsalam 3nd Abu dayel
walla mdri ela al7en wen aru7
2 people like this
shoug ?
la
3 people like this
Al7rn ant lw jet tdawm wen tro7 ? Riyadh school !?
elyoum 5thet mlfi mnhm
2 people like this
قلبت نومك اجل
ee walla 5rb
3 people like this
Allah y5leha lk yaarb ! ❤️
ameen w y5lelk a7babk❤️
3 people like this
Ooh cute ❤️
❤️❤️
2 people like this
3shan omk wla ant t7b asm reem
3shan umi a7b esm reem
3 people like this
Nouf?
3adi
3 people like this
umk esmha esh esmha?
reem
3 people like this
Reem ?
ee❤️
3 people like this
Lk km yoom haaaaaajd leh ke4a ya baby ! Amz7 ❤️ Bs leh hajd wsh 3ndk wen m5tfi !
naym
2 people like this