MiDo DaGo @MiDoDaGo
MiDo DaGo @MiDoDaGo
Damietta , EgypT
لا ﺗﺄﺳﻔﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﺪﺭ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺭﻗﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﺜﺚ ﺍﻻﺳﻮﺩ ﺍﻟﻜﻼﺏ .. ﻻ ﺗﺤﺴﺒﻦ ﺑﺮﻗﺼﻬﺎ ﺗﻌﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻴﺎﺩﻫﺎ ﻓﺎﻻﺳﺪ ﺍﺳﺪ ﻭﺍﻟﻜﻼﺏ ﻛﻼﺏ .. ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻻﺳﻮﺩ ﻣﺨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺮﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﻧﺒﺤﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻼﺏ
Make a gift
PpL ChanGe ,, beST frNdZ Do NOT .. < 3
RSS Report answers
On a scale of 1 to 10, how well do you sing?
-1 :D
Yla ya sakmdasssss
hakOn mo2aDb w a2oLk aWaaadeH bardOO ;)
2olt lm7md yaaad 3la l.mwdoo3 wla l2 ;) :D
awaaaaDeeeH ;) ;)
la mahnsh 3alek ya dago ana wask sad2ny :D
la y kOooK TeHOooN :p , laKN na L maHOnSh 3alek Na waSq :p
1 person likes this
la la mat2drsh ya dago :P
leeeh !! ,, w draaaa3y FeeN !
arZaaa3k 3la .... aFaaak lamO25Za :p
hhhhhhhhh kda tz3al ya dago :D  Akram Ashraf
:D :D
la mSh haZ3aaal saaaD2Ny , haZa3lk Na :p
tb enta btgeeb esmy nw leh ??!  Akram Ashraf
3aShaaN lw bTkSF y3ny ! :p
Who knows the most about you?
my True FrieNd ,, haaa , haaa ;) ;)
enta ezay kda enta faze3 awee :*
faZe3 aweee ! :D :D
1 person likes this
hwa ana momkn aft7k ya dago ? :D
Te3rF y ‎@Akram AShraf y kaShawy !! :D :D
1 person likes this
What song is stuck in your head?
Hall oF Fame <3
3 people like this
ah bs elsharaka kant ma benna e7na bs ya 5ayn
hhhhhhhhhhh
y 3M m Na LeSa ma3MLthaaaSh :D
ma7Dsh hykON mODeL 8eeerk :D
1 person likes this
wla hero ya dago
nTa ptZNooo2Ny y3Ny Y Teeefa wla eH !! :D
l kalaaM Da makNSH ela m3 L 3ial de bS :D
1 person likes this
bs ana msh demo !
bs na MaW3DTSh ela DeMoo y HerOo :p
1 person likes this
tb a3ml ea dlw2ty ensa7ny y 2ostaz 8asan  Ahmed El-gabalawy
E3mL L 8aaaaaaaaLT :p
2 people like this
y3ny hanfarat f 7elmna ? mshroo3 m7l elboksrat ? :D
aPDn yaaaBnii , da de L 7aGa L 3edlaa L haN3mlha :D
L " DaG DeMo " ;) :D
2 people like this
yrdek ely by7sal fya d y s7by  Ahmed El-gabalawy
geblaawii ,, 7a2na haN5dO mnk youm L 2yaaamaa
mSh ha2ollk akTr mn kda :p
1 person likes this
lsa mbtltsh boksrat ? :D
l2aa
W Doork L Gaii y 7lw :p ;)
1 person likes this
اسألني بقى #اسلوب_شحاتة :3  'Ðâ▐▬▌rØuG'™
yaBNi e7Na e5waaT aH , Bs mSH lL Darga de :p
1 person likes this
What does it mean when a girl smiles at a boy?
She iS GOinG TO Kill Him :D
2 people like this
-  MiDo DaGo
LiFe iS Not MeaSUred by How many
BreaThs We Take , but by The MomenTs
That Take OUr BreaTh away ...
1 person likes this
What do you think people think of you?
Why U DoNT aSk TheM ! ;)
2 people like this
wHeya 3mlLa a DlLw2ty :P pen qwseeN UmpolLiZtk ;-)
hhhhhhhhhhh
wlaaaHy Zy L Foll :D
kFaaaya eN YoUrS b5eeeer y Saa7pii :p
3 people like this
l2 plLash nTa kDa 3rfTny :P kfaya 3lL Whats Da nTa HareeT aHlLy
hhhhhhh
de ma7aappaa y Saaadeqy ;) ;)
3 people like this
How many games do you have on your phone?
nOnE ...
2 people like this