100 colegas, 10 amigos ou 1 amor ?
10 amigos
4 people like this