يقآل آن آلذي . . . . . . . . . . آنسآن مب كويس ،، ƪ(˘.˘)ʃ  دوشه ☺♥
يكذب