@ATETHEMONSTERS

guys like us don't get a girl

Ask @ATETHEMONSTERS

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀⠀⠀⠀U⠀P⠀D⠀A⠀T⠀E⠀⠀⠀⌖⠀⠀⠀B⠀A⠀Z⠀A

Mały update bazy!

⠀⠀⌖⠀zmiana terminów aktywności wątkowej, profilowej oraz czasu na uzupełnienie konta;
⠀⠀⌖⠀dodanie nowego gatunku MUTATE PRIME, czyli TRUE ALPHY (ciut bazowanej na filmie Army of the Dead);
⠀⠀⌖⠀częściowe uzupełnienie listy postaci, a w przypadku dwóch osób nadal czekam na ich KP oraz wpisy;

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Miłego dnia, drodzy ocalali!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Niech żadne zombie nie dopadnie
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀was⠀⠀⠀w⠀⠀⠀ swoje⠀⠀⠀⠀łapska!
⠀⠀⠀
Godzinna wersja Gamblera dla fanów i nie fanów, polecam!

https://www.youtube.com/watch?v=eyk620QdVQAATETHEMONSTERS’s Video 168680582160 eyk620QdVQAATETHEMONSTERS’s Video 168680582160 eyk620QdVQA
UPDATEBAZA

⠀⠀⠀⠀


⠀⠀⠀⠀⠀⠀On a train bound⠀for⠀ nowhere I met up with
⠀⠀⠀⠀⠀⠀────────────────────────────

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌖⠀⠀⠀ @VRT3MIS ⠀⠀⠀⌖
⠀⠀⠀⠀⠀⠀Every⠀gambler⠀knows⠀that⠀the⠀ secret ⠀to
⠀⠀⠀⠀⠀⠀survivin'⠀is⠀knowin'⠀what to throw away and
⠀⠀⠀⠀⠀⠀knowin' what to keep⠀'cause⠀ every hand's a
⠀⠀⠀⠀⠀⠀winner and every⠀hand's a loser and the best
⠀⠀⠀⠀⠀⠀that you can hope for is to ̷d̷i̷e̷ in your sleep ❜❜

⠀⠀⠀⠀⠀⠀• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌖⠀⠀ https://jpst.it/2y3aQ ⠀⌖⠀THE GAMBLER
On a train boundfor nowhere I met up with

People you may like

Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

❛⠀choose faceclaim of the opposite gender for your character⠀«


⠀⠀⠀⠀⠀⠀she⠀survived⠀ d⠀e⠀a⠀t⠀h,⠀she⠀became⠀a

⠀⠀⠀⠀⠀⠀────────────────────────────

⠀⠀⠀⠀⠀⠀C⠀A⠀R⠀A⠀⠀⠀⠀⠀D⠀E⠀L⠀E⠀V⠀I⠀N⠀G⠀N⠀E

⠀⠀⠀⠀⠀⠀• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

⠀⠀⠀⠀⠀⠀M⠀⠀⠀O⠀⠀⠀ N⠀⠀⠀ S⠀⠀⠀ T⠀⠀⠀ E⠀⠀⠀ R
choose faceclaim of the opposite gender for your character

VRT3MIS’s Profile Photoᶜᵃˡˡ ᵐᵉ ᴬᴺᴳᴱᴸ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀If you knew the truth, you'd probably hate me
⠀⠀⠀⠀⠀⠀────────────────────────────

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌖⠀⠀⠀ @VRT3MIS ⠀⠀⠀⌖
⠀⠀⠀⠀⠀⠀I need a fight,⠀I've got you, in my sights. Only
⠀⠀⠀⠀⠀⠀one of us⠀will⠀make⠀it⠀out alive. I'm turning
⠀⠀⠀⠀⠀⠀into⠀a⠀monster,⠀you⠀better⠀run⠀and⠀hide.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀Turning into a monster, right before your eyes.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌖⠀⠀ https://jpst.it/2uYBU ⠀⠀⌖⠀ I'm a monster.
If you knew the truth youd probably hate

⠀⠀⠀⠀


⠀⠀⠀⠀⠀⠀Another⠀head⠀hangs⠀lowly⠀child⠀is slowly
⠀⠀⠀⠀⠀⠀────────────────────────────

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌖⠀⠀⠀ @DEADMAYFL0WER ⠀⠀⠀⌖
⠀⠀⠀⠀⠀⠀taken.⠀And the violence caused such silence
⠀⠀⠀⠀⠀⠀Who are we⠀mistaken?⠀But⠀you see, it's not
⠀⠀⠀⠀⠀⠀me, it's not my family.⠀In⠀your⠀head they are
⠀⠀⠀⠀⠀⠀fighting with their tanks, and their bombs, and
⠀⠀⠀⠀⠀⠀their bombs, and their guns in your head they
⠀⠀⠀⠀⠀⠀are crying.⠀In⠀your⠀head⠀Zombie,⠀ zombie.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌖⠀⠀⠀ https://jpst.it/2oFyY ⠀⠀⠀⌖⠀Z O M B I E
Anotherheadhangslowlychildis slowly

✧ :⠀are you alive or just existing, Kale?

KITTY__CXT’s Profile Photo✞⠀:⠀kitty cat⠀❜

⠀⠀⠀⠀⠀⠀without⠀her⠀ i'm ⠀just⠀⠀a⠀⠀c⠀o⠀r⠀p⠀s⠀e

⠀⠀⠀⠀⠀⠀────────────────────────────

⠀⠀⠀⠀⠀⠀till now⠀I⠀was⠀just existing, wandering from
⠀⠀⠀⠀⠀⠀town to⠀ town,⠀pretending⠀that⠀everything
⠀⠀⠀⠀⠀⠀make sense, tried to find my goal among the
⠀⠀⠀⠀⠀⠀crowd of⠀brainless beings who had lost their
⠀⠀⠀⠀⠀⠀h⠀u⠀m⠀a⠀n⠀i⠀t⠀y⠀ ⠀l⠀o⠀n⠀g⠀⠀time⠀ ago

⠀⠀⠀⠀⠀⠀• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

⠀⠀⠀⠀⠀⠀NOW⠀I⠀KNOW⠀WHY⠀I⠀SHOULD⠀BE ALIVE
are you alive or just existing Kale

⠀⠀⠀⠀


⠀⠀⠀⠀⠀⠀Thought it would be over by now but it won't
⠀⠀⠀⠀⠀⠀────────────────────────────

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌖⠀⠀⠀ @DEADMAYFL0WER ⠀⠀⠀⌖
⠀⠀⠀⠀⠀⠀Thought⠀that⠀I⠀would⠀self⠀ destruct but I'm
⠀⠀⠀⠀⠀⠀still here.⠀Even in my years⠀to come,⠀I'm still
⠀⠀⠀⠀⠀⠀gon' be here.⠀ I'm a survivor. I'm not gon' give
⠀⠀⠀⠀⠀⠀up. I'm not gon' stop. I'm gon' work harder. I'm
⠀⠀⠀⠀⠀⠀the survivor.⠀I'm gonna make it.⠀I will survive.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀Keep⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀on⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀survivin'.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌖⠀⠀⠀ https://jpst.it/2gfVF ⠀⠀⠀⌖ ⠀ S⠀T⠀O⠀P.
Thought it would be over by now but it wont

⠀⠀⠀⠀


⠀⠀⠀⠀⠀⠀You⠀only⠀wanted⠀me to screw up, but that's

⠀⠀⠀⠀⠀⠀────────────────────────────

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌖⠀⠀⠀ @LEVIT4TE ⠀⠀⠀⌖
⠀⠀⠀⠀⠀⠀something⠀that⠀you're⠀⠀never⠀gonna⠀see.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀'Cause there's only one⠀king and there's only
⠀⠀⠀⠀⠀⠀one crown and there ain't enough room for us
⠀⠀⠀⠀⠀⠀both⠀on⠀the⠀throne so it's 'bout to go down.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀So you better start running 'cause I'm coming

⠀⠀⠀⠀⠀⠀• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌖⠀⠀⠀ https://jpst.it/2fqDx ⠀⠀⠀⌖⠀ right⠀now
Youonlywantedme to screw up but thats

⠀⠀⠀⠀


⠀⠀⠀⠀⠀⠀When⠀sh ⋆ t⠀don't go your way you needed

⠀⠀⠀⠀⠀⠀────────────────────────────

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌖⠀⠀⠀ @DEADMAYFL0WER ⠀⠀⠀⌖
⠀⠀⠀⠀⠀⠀Now⠀suddenly⠀ you're⠀ asking⠀for⠀it⠀back.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀Could⠀you⠀tell⠀me,⠀ where'd⠀you⠀get⠀the
⠀⠀⠀⠀⠀⠀nerve?⠀But I don't really care how bad it hurts
⠀⠀⠀⠀⠀⠀When you broke me first.⠀You⠀broke me first

⠀⠀⠀⠀⠀⠀• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌖⠀⠀⠀ https://jpst.it/2eo4D ⠀⠀⠀⌖⠀ me to fix it
Whensh  tdont go your way you

Możesz zaproponować jakieś zarysy bohaterów? Nie mam pomysłu na postać :(

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌖⠀⠀⠀⠀panna X - dziewczyna, która wiodła szczęśliwe życie z matką, ojcem i bratem ; w momencie wybuchu apokalipsy straciła wszystkich bliskich podczas ucieczki z miasta ; podróżuje w niewielkiej grupie, gdzie pełni rolę typowego obrońcy przed zombie ; trafia na Kale'a przypadkiem, wpadając do jego jaskini ; w pierwszej chwili chce go zabić, gdyż myśli, że to zombie, jednak w porę orientuje się, że chłopak coś do niej mówi

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌖⠀⠀⠀⠀członkowie dawnej drużyny Kale'a - obojętnie czy będą to osoby nadal pałające nienawiścią do żołnierza, czy może wręcz przeciwnie - kolega, który jako jedyny był mu przychylny ; ogólnie miło by było ujrzeć jakiś strażników, walczących z umarłymi

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌖⠀⠀⠀⠀przywódca Kansas City - osoba trzymająca całe miasto w garści, sprawująca władzę nad wszystkimi frakcjami, zarządzająca całością i utrzymująca kontakty z pozostałymi władzami z innych stron świata ; ktoś, kto chętnie urządzałby patrole i polowania na umarłych, jednocześnie popierając brutalne i nieludzkie badania rządu na obiektach testowych ; ewentualnym aspektem jest śmiertelnie chore dziecko, któremu chce wszczepić zmutowany gen, aby uchronić je przed śmiercią

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌖⠀⠀⠀⠀mieszkańcy Kansas City - próbujący spokojnie żyć ludzie, którzy mogą zdecydować się na służbę wojskową, naukę na prowizorycznej uczelni, aby wspierać naukowców, bądź też osoby, które straciły bliskich i pragną zwalczyć epidemię ; wędrujące grupy ocalałych, które próbują dotrzeć do większej aglomeracji

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌖⠀⠀⠀⠀łowcy umarłych - osoby specjalizujące się w zwalczaniu umarłych i polowaniu na hordy ; często są to dawni wojskowi, którzy znają się na robieniu bomb bądź też innych wybuchowych metod walki z zombie ; zazwyczaj podróżują samotnie bądź w parach ; przyjmują zlecenia od przywódców miast na zrobienie Czystki - oczyszczenia terenu, nadającego się na stworzenie schronienia, z hord umarłych

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌖⠀⠀⠀⠀naukowcy - członkowie grup badawczych, którzy próbują znaleźć lekarstwo na epidemię ; często stosują niekonwencjonalne metody leczenia ; lekarz z czystym sumieniem, pragnący pomagać innym w czasie Apokalipsy to rzadko spotykana osoba ; w grupach powołanych przez władze światowe obecnie największy odsetek naukowców jest skorumpowana i stosuje bestialskie, niehumanitarne metody leczenia

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀To tylko kilka moich propozycji, gdyby ktoś jednak wpadł na inny pomysł, serdecznie zapraszam do grupy! Im nas więcej, tym lepiej walczyć z hordami umarłych!

View more

Możesz zaproponować jakieś zarysy bohaterów Nie mam pomysłu na postać

Szukasz jakiejś postaci? Wizerunku? Opowiedz o swoim bohaterze coś więcej.

Postaci będę szukał. Właśnie staram się uzupełnić bazę o wszystkie info i reguły, jakie będą obowiązywaływ grupie. Tematyka jak widać - postapo. Typowa fabuła walki z zombie, jak ktoś inny by to określił. Przetrwanie wśród najgroźniejszych drapieżników wszech czasów - ludzi i umarłych. Mój bohater został porzucony przez swój oddział na pewną śmierć, jeden z chłopaków zamknął mu drzwi bramy tuż przed nosem, chcąc się tak naprawdę pozbyć Thamesa. Musiał on przeżyć, jednak nie sądził że umarli dorwą go pierwsi. Podczas gdy jeden z nich urywał mu ramię, chłopak ugryzł go i przez to przyjął do siebie nie tylko kawałek ciała ale również krew zarażonego. Od tej pory umarli stali się jego głównym pożywieniem, a jednocześnie jego obecność stała się całkowicie obojętna zombie. Zachowuje on wszystkie swoje wspomnienia oraz pełną, ludzką świadomość, jednak nie do końca wygląda jak człowiek. Nie ma jednej ręki, której pozbawił go wtedy Alfa hordy, dlatego w swoim zaciszu próbuje zrobić sam rękę robotyczną. Nie idzie mu to za dobrze, ale przynajmniej ma pod dostatkiem wszystkie potrzebne części, które zostały porzucone przez uciekających ludzi.

View more

⠀⠀⠀⠀


⠀⠀⠀⠀⠀⠀they⠀⠀try⠀⠀to⠀⠀ate⠀⠀his⠀ body⠀and⠀soul

⠀⠀⠀⠀⠀⠀────────────────────────────

⠀⠀⠀⠀⠀⠀but⠀he⠀was⠀⠀first,⠀he⠀bit⠀one⠀of⠀⠀them
⠀⠀⠀⠀⠀⠀his⠀⠀friends⠀ from⠀ the⠀unit⠀left⠀him⠀and
⠀⠀⠀⠀⠀⠀betrayed him,⠀got⠀rid⠀of⠀him⠀as trash, set
⠀⠀⠀⠀⠀⠀him⠀a⠀trap⠀that⠀he could⠀ not⠀leave alive

⠀⠀⠀⠀⠀⠀• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

⠀⠀⠀⠀⠀⠀BUT⠀⠀⠀⠀⠀HE⠀⠀⠀⠀⠀SURVIVED ⠀⠀⠀⠀ HELL
theytrytoatehis

Language: English