@A_T_Y_P_I_C_A_L

⠀⠀⠀»⠀ander​ ⠀⁄⁄ ⠀☣⠀™

Ask @A_T_Y_P_I_C_A_L

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀⠀ «⠀ https://justpaste.it/sistema_roto_05 ⠀»

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀//⠀δ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ᵗ ʰ ᶤ ˢ ⠀⠀ ᶤ ˢ ⠀ ⠀ ᵃ ˡ ˡ ⠀⠀ ʸ ᵒ ᵘ ʳ ⠀⠀ ᶠ ᵃ ᵘ ˡ ᵗ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ᵃᶰᵈ⠀ʸᵒᵘʳ⠀ˢʰᶤᵗᵗʸ⠀ᶤᶰᵛᵉˢᵗᶤᵍᵃᵗᶤᵒᶰ⠀ʸᵒᵘ⠀ᵏᶰᵒʷ⠀ ᵗʰᵃᵗ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ʷᵉ’ʳᵉ ⠀ʲᵘˢᵗ ⠀ᵏᶤᵈˢ⠀ʷᵉ⠀ᵖˡᵃʸ⠀ ᵃᵗ⠀ ᵇᵉᶤᶰᵍ⠀ ᵃᵈᵘˡᵗˢ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᵇᵘᵗ ʰᵃˡᶠ ᵗʰᵉ ᵗᶤᵐᵉ⠀ʷᵉ ᵈᵒᶰ’ ᵗ ᵏᶰᵒʷ ʷʰᵃᵗ ʷᵉ’ʳᵉ ᵈᵒᶤᶰᵍ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʷᵉ ⠀ᶠᵃˡˡ⠀ ᵈᵒʷᶰ ⠀ ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ ⠀ ʷᵉ ⠀ ᵏᶰᵒʷ ⠀ ᵗʰᵃᵗ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵃᶰ ⠀ᵃᵈᵘˡᵗ⠀ ʷᶤˡˡ⠀ ᵃˡʷᵃʸˢ⠀ ᵖᶤᶜᵏ⠀ ᵘˢ⠀ ᵇᵃᶜᵏ ⠀ ᵘᵖ
⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘ ⠀ ʷᵉʳᵉ ⠀ ᵗʰᵉ ⠀ ᵃ ᵈ ᵘ ˡ ᵗ ⠀ᶤᶰ⠀ ᵃˡˡ ⠀ᵒᶠ ⠀ᵗʰᶤˢ
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵃᶰᵈ ⠀ ʸᵒᵘ⠀ᶠ ᵃ ᶤ ˡ ᵉ ᵈ⠀ᵘˢ⠀ @ciaoxbellaciao
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
httpsjustpasteitsistemaroto05

⠀⠀⁄⁄⠀⠀⠀ᵃʳᵉ ʸᵒᵘ ᵃ̶̶ˡ̶̶ᶤ̶̶ᵛ̶̶ᵉ̶̶ ᵒʳ ʲᵘˢᵗ ᵉ̶̶ˣ̶̶ᶤ̶̶ˢ̶̶ᵗ̶̶ᶤ̶̶ᶰ̶̶ᵍ̶̶

ABCDEFVCK__’s Profile PhotoWᶤˡˡᶤᵃᵐ ᶜ̶̶ᵘ̶̶ˡ̶̶ʰ̶̶ᵃ̶̶ᶰ̶̶ᵉ̶̶
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀//⠀♡
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ᶜ ᵃ ˡ ᵐ⠀ ⠀ ᵈ ᵒ ʷ ᶰ⠀ᵎ⠀ ⠀ᴵ ᵗ ’ ˢ ⠀ ⠀ᵒ ᵏ ᵃ ʸ
⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᴹʸˢᵗᵉʳʸ ⠀ ˢᵒˡᵛᵉᵈ ⠀ ᵞ ᵒ ᵘ ⠀ ʷᵉʳᵉ ⠀ ᵖᵘᵗ ⠀ ᶤᶰ
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ᶤᵐᵖᵒˢˢᶤᵇˡᵉ⠀ˢᶤᵗᵘᵃᵗᶤᵒᶰ⠀ᵃᶰᵈ⠀ᵈᶤᵈᶰ’ᵗ⠀ᵏᶰᵒʷ⠀ʰᵒʷ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᵗᵒ ʳᵉᵃᶜᵗ ᵞᵒᵘ ᶠᵘᶜᵏᵉᵈ ᵘ ᵖ⠀ᵞᵒᵘ’ʳᵉ ᵃ ʰᵘᵐᵃᶰ ᵇᵉᶤᶰᵍ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᵂᵉ⠀ᶠ ᵘ ᶜ ᵏ⠀ᵘᵖ ᵃˡˡ ᵗʰᵉ ᵗᶤᵐᵉ ᴵᶠ ʸᵒᵘ ᵗʰᶤᶰᵏ ʸᵒᵘ’ˡˡ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᵍᵉᵗ⠀ʳ ᶤ ᵈ⠀ᵒᶠ⠀ᵐᵉ⠀ʲᵘˢᵗ⠀ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ⠀ᵒᶠ⠀ᵗ ʰ ᶤ ˢ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ʸ ᵒ ᵘ ⠀⠀⠀ ᵃ ʳ ᵉ ⠀⠀⠀ᵛ ᵉ ʳ ʸ ⠀ ⠀ʷ ʳ ᵒ ᶰ ᵍ
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ᵃʳᵉ ʸᵒᵘ ᵃˡᶤᵛᵉ ᵒʳ ʲᵘˢᵗ ᵉˣᶤˢᵗᶤᶰᵍ

⠀⠀⠀⠀ «⠀ https://justpaste.it/sistema_roto_03 ⠀»

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀//⠀φ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ᵞᵉˢᵗᵉʳᵈᵃʸ ⠀ ᴵ ⠀ ᵈᶤᵉᵈ˒ ⠀ᵗᵒᵐᵒʳʳᵒʷ'ˢ ⠀ ᵇˡᵉᵉᵈᶤᶰᵍ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᶠ ᵃ ˡ ˡ ⠀⠀ ᶤ ᶰ ᵗ ᵒ ⠀ ⠀ ʸ ᵒ ᵘ ʳ⠀⠀ˢ ᵘ ᶰ ˡ ᶤ ᵍ ʰ ᵗ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ᵀʰᵉ⠀ᶠᵘᵗᵘʳᵉ'ˢ⠀ᵒᵖᵉᶰ⠀ʷᶤᵈᵉ⠀ ᵇᵉʸᵒᶰᵈ⠀ ᵇᵉˡᶤᵉᵛᶤᶰᵍ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᵀᵒ ⠀⠀ ᵏᶰᵒʷ ⠀⠀ ʷ ʰ ʸ ⠀⠀ʰ ᵒ ᵖ ᵉ ⠀⠀ᵈ ᶤ ᵉ ˢ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᴸᵒˢᶤᶰᵍ⠀ʷʰᵃᵗ⠀ʷᵃˢ⠀ᶠᵒᵘᶰᵈ⠀ᵃ ʷᵒʳˡᵈ⠀ˢᵒ⠀ʰᵒˡˡᵒʷ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ˢ ᵘ ˢ ᵖ ᵉ ᶰ ᵈ ᵉ ᵈ ⠀ᶤᶰ⠀ ᵃ ⠀ ᶜ ᵒ ᵐ ᵖ ʳ ᵒ ᵐ ᶤ ˢ ᵉ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ᵀʰᵉ⠀ˢᶤˡᵉᶰᶜᵉ⠀ᵒᶠ ᵗʰᶤˢ⠀ˢᵒᵘᶰᵈ⠀ᶤˢ⠀ˢᵒᵒᶰ ᵗᵒ⠀ᶠᵒˡˡᵒʷ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ˢᵒᵐᵉʰᵒʷ⠀⠀ˢᵘᶰᵈᵒʷᶰ⠀⠀ @ciaoxbellaciao
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
httpsjustpasteitsistemaroto03

People you may like

Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

⠀⠀⠀⠀⠀⠀«⠀ https://justpaste.it/soy_verde_00 ⠀»

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀//⠀§
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ᵞᵒᵘ ⠀ᵘᶰᵈᵉʳˢᵗᵃᶰᵈ ⠀ᴵ'ᵛᵉ⠀ᵍᵒᵗ⠀ᵃ⠀ᵖˡᵃᶰ⠀ᶠᵒʳ⠀ᵘˢ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ᵇᵉᵗ ʸᵒᵘ ᵈᶤᵈᶰ'ᵗ ᵏᶰᵒʷ ᵗʰᵃᵗ ᴵ ʷᵃˢ ᵈ ᵃ ᶰ ᵍ ᵉ ʳ ᵒ ᵘ ˢ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ᴵᵗ⠀ᵐᵘˢᵗ⠀ᵇᵉ⠀ᶠᵃᵗᵉ˒⠀ᴵ⠀ᶠᵒᵘᶰᵈ⠀ᵃ ᵖˡᵃᶜᵉ⠀ᶠᵒʳ⠀ᵘˢ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᵇᵉᵗ ʸᵒᵘ⠀ᵈᶤᵈᶰ'ᵗ⠀ᵏᶰᵒʷ⠀ᵗʰᵃᵗ⠀ᴵ ʷᵃˢ⠀ᵈᵃᶰᵍᵉʳᵒᵘˢ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵞᵒᵘ ⠀ᵈᵒᶰ'ᵗ ⠀ʷᵃᶰᶰᵃ ⠀ᵗᵃˡᵏ ⠀ᵃʳᵒᵘᶰᵈ ⠀ʷᶤᵗʰ⠀ᵐᵉ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᵞᵒᵘ'ʳᵉ ⠀ ᵗᵃˡᵏᶤᶰᵍ ⠀ᵗᵒ⠀ᵃ⠀ᵍ ᵒ ᵈ ᵈ ᵃ ᵐ ᶰ ⠀ᵍ ᵒ ᵈ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ᵈ ᵃ ᶰ ᵍ ᵉ ʳ ᵒ ᵘ ˢ⠀/⠀ @lorenzo_pedraza
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
httpsjustpasteitsoyverde00

⠀⠀⠀⠀⠀«⠀ https://justpaste.it/sistema_roto_01 ⠀»

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀//⠀Φ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ᴿ ᶤ ᵍ ʰ ᵗ⠀ ᵒᶠ⠀ ᵖᵃˢˢᵃᵍᵉ ⠀ ᶜˡᵃˢˢᶤᶜ ⠀ ᵐᵃᵛᵉʳᶤᶜᵏ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᴹᵃᵗᶜʰ ⠀ᶤᶰ⠀ ᵍᵃˢ⠀ ᵗᵃᶰᵏ⠀ᵒʰ⠀ᵗʰᵃᵗ'ˢ⠀ʷʳᵉᵗᶜʰᵉᵈ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ᵁ ᶰ ˢ ᵗ ᵒ ᵖ ᵖ ᵃ ᵇ ˡ ᵉ ⠀ˡᵉᵍᵉᶰᵈᵃʳʸ⠀ᵃ ᶰ ᶤ ᵐ ᵃ ˡ ˢ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᴰᶤᵍᶤᵗᵃˡ⠀ʲᵘˢᵗᶤᶜᵉ⠀ᴺᵒʷ⠀ʸᵒᵘ'ʳᵉ⠀ᵍᵒᶰᶰᵃ⠀ᵏᶰᵒʷ⠀ᵘˢ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᴴᵃᶤˡ⠀ᵗᵒ ᵗʰᵉ⠀ᵏᶤᶰᵍ⠀ᵃᶰᵈ⠀ᵠᵘᵉᵉᶰ⠀ᵒᶠ ᵗʰᵉ⠀ʳᵘᶜᵏᵘˢ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᵞᵃᶜʰᵗ⠀⠀ᴹ ᵒ ᶰ ᵉ ʸ⠀⠀ ʷᶤʳᵉᵈ⠀⠀ᴺ ᵒ⠀⠀ᵈᵉᶰʸᶤᶰᵍ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ᴾ ˡ ᵃ ʸ⠀ ʷᶤᵗʰ ⠀ ᶠ ᶤ ʳ ᵉ ⠀ @ciaoxbellaciao
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
httpsjustpasteitsistemaroto01

⠀« https://justpaste.it/Hermano__problematico__02 »

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀//⠀δ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ᴵᶰˢᵃᶰᵉ˒ ⠀ᶤᶰˢᶤᵈᵉ⠀ᵗʰᵉ⠀ᵈᵃᶰᵍᵉʳ⠀ᵍᵉᵗˢ⠀ ᵐᵉ ⠀ʰᶤᵍʰ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ᶜᵃᶰ'ᵗ⠀ʰᵉˡᵖ⠀ᵐʸˢᵉˡᶠ ⠀ᵍᵒᵗ⠀ˢᵉᶜʳᵉᵗˢ⠀ᴵ⠀ᶜᵃᶰ'ᵗ ⠀ᵗᵉˡˡ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ᴵ ⠀ ˡ ᵒ ᵛ ᵉ ⠀ ᵗʰᵉ ⠀ ˢᵐᵉˡˡ ⠀ ᵒᶠ ⠀ ᵍ ᵃ ˢ ᵒ ˡ ᶤ ᶰ ᵉ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ⠀ ˡᶤᵍʰᵗ⠀ ᵗʰᵉ⠀ ᵐᵃᵗᶜʰ ⠀ᵗᵒ ⠀ᵗᵃˢᵗᵉ ⠀ᵗʰᵉ⠀ʰ ᵉ ᵃ ᵗ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᴵ'ᵛᵉ ⠀ ᵃˡʷᵃʸˢ ⠀ ˡᶤᵏᵉᵈ ⠀ ᵗᵒ ⠀ ᵖˡᵃʸ ⠀ ʷᶤᵗʰ ⠀ ᶠᶤʳᵉ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᴵ'ᵛᵉ ⠀ ᵃˡʷᵃʸˢ ⠀ ˡᶤᵏᵉᵈ ⠀ ᵗᵒ ⠀ ᵖˡᵃʸ ⠀ ʷᶤᵗʰ ⠀ ᶠᶤʳᵉ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᴵ ⠀ ˡᵒᵛᵉ ⠀ᵗᵒ ⠀ʷᵃᵗᶜʰ ⠀ᵗʰᵉ⠀ ᶜ ᵃ ˢ ᵗ ˡ ᵉ ˢ⠀ ᵇᵘʳᶰ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴾˡᵃʸ⠀ʷᶤᵗʰ⠀ᶠᶤʳᵉ @The_First_Psychopath
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
httpsjustpasteitHermanoproblematico02

⠀ ⠀⠀⠀«⠀ https://justpaste.it/La_Tarantula_00 ⠀»

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀//⠀φ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ᶤ⠀ʷᵃᶰᶰᵃ ᵈʳᶤᶰᵏ ᵘᶰᵗᶤˡ ᶤ ᵃᶜʰᵉ ᶤ ʷᵃᶰᶰᵃ ᵐᵃᵏᵉ ᵃ ᵇᶤᵍ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵐᶤˢᵗᵃᵏᵉ ᶤ⠀ʷᵃᶰᵗ ᵇˡᵒᵒᵈ⠀ᵍᵘᵗˢ ᵃᶰᵈ ᵃᶰ ᵃᶰᵍᵉˡ ᶜᵃᵏᵉ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ᶤ'ᵐ ᵍᵒᶰᶰᵃ⠀ᵖᵘᵏᵉ ᶤᵗ ᵃᶰʸʷᵃʸ ʸᵉᵃʰ ᶤ ʷᶤˢʰ ᶤ'ᵈ ᵇᵉᵉᶰ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶤ ʷᶤˢʰ⠀ᶤ'ᵈ ᵇᵉᵉᶰ ᵃ ᵗᵉᵉᶰ⠀ᵗᵉᵉᶰ ᶤᵈˡᵉ ʷᶤˢʰ ᶤ'ᵈ ᵇᵉᵉᶰ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᵃ ᵖʳᵒᵐ ᵠᵘᵉᵉᶰ⠀ᶠᶤᵍʰᵗᶤᶰᵍ⠀ᶠᵒʳ ᵗʰᵉ ᵗᶤᵗˡᵉ ᶤᶰˢᵗᵉᵃᵈ ᵒᶠ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᵇᵉᶤᶰᵍ⠀ˢᶤˣᵗᵉᵉᶰ⠀ᵃᶰᵈ⠀ᵇᵘʳᶰᶤᶰᵍ ᵘᵖ ᵃ ᵇᶤᵇˡᵉ ᶠᵉᵉˡᶤᶰᵍ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ˢᵘᵖᵉʳ ˢᵘᵖᵉʳ ˢᵘᵖᵉʳ⠀ˢᵘᶤᶜᶤᵈᵃˡ @LIARBVRBIE
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
httpsjustpasteitLaTarantula00

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ━━━ ⠀M⠀U⠀R⠀D⠀E⠀R⠀ ━━━

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀//⠀☘
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ᵐᵒᶤ⠀ʲᵉ⠀ᵐ'ᵃᵖᵖᵉˡˡᵉ⠀ ˡᵒˡᶤᵗᵃ⠀ᶜᵒˡˡᵉᵍᶤᵉᶰᶰᵉ⠀ᵃᵘˣ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵇᵃˢ⠀ᵇˡᵉᵘˢ⠀ᵈᵉ⠀ᵐᵉᵗʰʸˡᵉᶰᵉ⠀ ᵐᵒᶤ ⠀ʲᵉ⠀ˡᵒˡᶤᵗᵃ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ᶜᵒˡᵉʳᵉᵘˢᵉ⠀ ᵉᵗ ⠀ ᵖᵃˢ⠀ ᵐᶤ-ᶜᵒᵗᵒᶰ ⠀ ᵐᶤ-ˡᵃᶤᶰᵉ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵐᵒᵗᵘˢ ⠀ ᵉᵗ ⠀ ᵇᵒᵘᶜʰᵉ ⠀ ᵠᵘᶤ ⠀ ᶰ'ᵈᶤᵗ ⠀ ᵖᵃˢ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᵃ ⠀ᵐᵃᵐᵃᶰ⠀ᵠᵘᵉ⠀ʲᵉ⠀ˢᵘᶤˢ⠀ᵘᶰ⠀ᵖʰᵉᶰᵒᵐᵉᶰᵉ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ˡᵒˡᶤᵗᵃ⠀ https://justpaste.it/MoiLolita
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
MURDER

ᴘʀᴇɢᴜɴᴛᴀs ʏ ʀᴇsᴘᴜᴇsᴛᴀs » ₀₁ ❜ Gdybyś mógł/mogła przypasować do swej postaci jeden z żywiołów, który byłby odpowiednikiem wykreowanego przez Ciebie charakteru? Dlaczego akurat ten?

LVSENCVNAS__EXTRVS’s Profile Photolas encinas ; extras.
⠀⠀⠀❛❛ THE⠀KIDS⠀ᵃʳᵉ⠀ᶜᵒᵐᶤᶰᵍ
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀THE⠀KIDS⠀ᵃʳᵉ⠀ᶜᵒᵐᶤᶰᵍ

⠀⠀ᵗʰᵉ⠀ᵏᶤᵈˢ⠀ᵃʳᵉ⠀ᶜᵒᵐᶤᶰᵍ⠀FOR⠀YOU❜❜

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ander to woda. Przybiera kształt naczynia do którego ktoś inny chce go włożyć, ale zawsze powraca do swej pierwotnej formy. Mimo, że łatwo nim manipulować, przelewać, rozlewać i robić różne operacje, to nie da się go zmienić. Sam jest spokojny i przejrzysty i tylko działanie innego człowieka może go wzburzyć. Ale po tym okresie niepokoju powraca do swej pierwotnej formy – przejrzystej i niewzruszonej tafli, dopóki ktoś znowu nie spróbuje tego stanu naruszyć. Woda jest również takim żywiołem, który niewątpliwie jest ważny, ale nie zaznacza swojej obecności – łatwo o nim zapomnieć, pominąć go. Pozostałe żywioły ciężej przeoczyć, one są wyraźne, temperamentne, ale ta dominacja jest pozorna.

Tak, jest podatny na działanie innych i najmniejszy powiew wiatru może go wzburzyć, ale zawsze wraca do swej pierwotnej formy, co dowodzi, że inne żywioły tak naprawdę nie mają nad nim władzy. Bywa egoistyczny, niespokojny, nawet zdradliwy, ale po tych wszystkich wzburzeniach na powrót staje się przejrzystą, nienaruszoną taflą. Jest trochę papierowy, trochę oderwany od rzeczywistości, trochę poza nawiasem, a mimo to nie ma jednej osoby, która by podjęła z nim walkę. W tej przejrzystej tafli każdy widzi co chce, odbija to co inni chcą zobaczyć, ale sam nie angażuje się. Po prostu jest.

Woda jest uniwersalna, wpasowuje się w każdą sytuację, dopasowuje do innych, ale to nie znaczy, że ją to zmienia. Inni nie mają na nią wpływu, mogą być przyczyną chwilowego niepokoju, ale kiedy przestają bezpośrednio oddziaływać, powraca do swej pierwotnej formy.

Niespokojny, ambiwalentny, niestały, a mimo to niezmienny. Taki jest.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

View more

ᴘʀᴇɢᴜɴᴛᴀs ʏ ʀᴇsᴘᴜᴇsᴛᴀs    Gdybyś mógłmogła przypasować do swej postaci jeden z

⠀⠀⠀⠀‣ { ♡ }⋆⠀‘ how do you measure a year ? ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀//⠀♡
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ᵗʰᵉ⠀ ʷᵃˢᵗᵉᵈ ⠀ʸᵉᵃʳˢ ⠀ᵗʰᵉ⠀ ʷᵃˢᵗᵉᵈ ⠀ʸᵒᵘᵗʰ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᵗʰᵉ⠀⠀ᵖʳᵉᵗᵗʸ⠀⠀ˡᶤᵉˢ⠀⠀ᵗʰᵉ⠀⠀ᵘᵍˡʸ⠀⠀ᵗʳᵘᵗʰ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ᵃᵈᵒˡᵉˢᶜᵉᶰᶜᵉ ⠀⠀ᵈᶤᵈ ⠀ ᶰᵒᵗ ⠀ ᵐᵃᵏᵉ ⠀ ˢᵉᶰˢᵉ
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵗʰᵉ⠀ ⠀ ˡᶤᵗᵗˡᵉ ⠀⠀ ˡᵒˢˢ⠀⠀ ᵒᶠ⠀⠀ ᶤᶰᶰᵒᶜᵉᶰᶜᵉ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᵗʰᵉ⠀⠀ᵘᵍˡʸ⠀⠀ʸᵉᵃʳˢ⠀⠀ᵒᶠ⠀⠀ᵇᵉᶤᶰᵍ⠀⠀ᶠᵒᵒˡ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᵃᶤᶰ'ᵗ ⠀ ʸᵒᵘᵗʰ⠀ ᵐᵉᵃᶰᵗ⠀ ᵗᵒ⠀ ᵇᵉ⠀ ᵇᵉᵃᵘᵗᶤᶠᵘˡ
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
how do you measure a year

« https://justpaste.it/Hermano__desaparecido__06 »

The_First_Psychopath’s Profile Photo⠀⠀⠀⠀⠀⠀POLO
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᶜᵉˢˢᵖᵒᵒˡᶠᵘˡ ᵒᶠ ᵐᵒᶰˢᵗᵉʳˢ
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᵇᵉʰᶤᶰᵈ ᵇᵒʸᶤˢʰ ˢᵐᶤˡᵉ
https://tiny.pl/7ttt2
httpsjustpasteitHermanodesaparecido06

https://tiny.pl/7tmmt // @prvmqu33n

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ᶰᵒ ᵏᶤˡˡᵉʳˢ ᵃʳᵉ ʷᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵖᵒᵉᵗˢ ᶰᵉᵛᵉʳ ᵏᶤˡˡ
httpstinypl7tmmt  prvmqu33n

https://justpaste.it/diez_minutos_04 // @sexymuslim

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʷᵒᵘˡᵈᶰ ᶰᵒᵗ ʷᵒʳᵏ ᵐᵃᵘʳᶤᶜᵉ
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ᵇᵉ ᵗʰᵉ ʳᵘᶤᶰ ᵒᶠ ᵘˢ ᵇᵒᵗʰ
httpsjustpasteitdiezminutos04  sexymuslim

Szukasz jakiejś postaci?

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Rᵉᵇᵉ⠀&⠀Cʰʳᶤˢᵗᶤᵃᶰ
Szukasz jakiejś postaci

https://jpst.it/24yXO // @prvmqu33n

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᵐᵃʸ ˢᵐᶤˡᵉ ᵃᶰᵈ ˢᵐᶤˡᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵃᶰᵈ ᵇᵉ ᵃ ᵛᶤˡˡᵃᶤᶰ
httpsjpstit24yXO  prvmqu33n

która dziewczyna podoba wam się najbardziej z waszej grupy?

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᶜᵃʸᵉ ᶜᵃʸᵉ ᶜᵃʸᵉ ᶜᵃʸᵉ ᶜᵃʸᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ᵏᵒᶜʰᵃᵐ ᵃᵐᵇᵉʳ ʰᵉᵃʳᵈ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♡ ♡ ♡
która dziewczyna podoba wam się najbardziej z waszej grupy

https://justpaste.it/diez_minutos_02 // @sexymuslim

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ˢᵗᵃʳˢ ʰᶤᵈᵉ ʸᵒᵘʳ ᶠᶤʳᵉˢ
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵃᶰᵈ ᵈᵉᵉᵖ ᵈᵉˢᶤʳᵉˢ
httpsjustpasteitdiezminutos02  sexymuslim

« https://justpaste.it/Hermano__desaparecido__04 »

The_First_Psychopath’s Profile Photo⠀⠀⠀⠀⠀⠀POLO
httpsjustpasteitHermanodesaparecido04

⠀ ⠀⠀ ► https://justpaste.it/diez_minutos_00


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀« @sexymuslim »
httpsjustpasteitdiezminutos00

https://justpaste.it/momento_de_digresion_00


⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀« @gdybyciebieniebylo »
httpsjustpasteitmomentodedigresion00

Twój Ander ma kogoś czy można starować?

Mᵒʲᵉ ᵃʳᵃᵇˢᵏᶤᵉ ☀, ̷g̷o̷r̷ą̷c̷e̷ ̷i̷ ̷p̷a̷l̷ą̷c̷e̷ ﹐ʲᵉˢᵗ ᶻᵃʳᵉᶻᵉʳʷᵒʷᵃᶰᵉ﹐ᵃˡᵉ ᶻᵃᵖʳᵃˢᶻᵃᵐ ᵈᵒ ʳᵉᶻᵉʳʷᵒʷᵃᶰᶤᵃ ᶤᶰᶰʸᶜʰ. Pᵒˡᵒ ˢᶻᵘᵏᵃ ˢʷᵒʲᵉʲ ᵈᵃᵐʸ ˢᵉʳᶜᵃ﹐Lᵘ ᵇʳᵃᶜᶤˢᶻᵏᵃ﹐ᵃ ʲᵃ ᵐᵒʲᵉʲ ᵒᵏʳᵒᵖᶰᵉʲ ˢᶤᵒˢᵗʳʸ Rᵉᵇᵉ . ̷Ł̷ą̷c̷z̷ą̷ ̷n̷a̷s̷ ̷d̷r̷e̷s̷y̷,̷ ̷k̷o̷l̷o̷r̷ ̷w̷ł̷o̷s̷ó̷w̷ ̷i̷ ̷s̷ł̷a̷b̷o̷ś̷ć̷ ̷d̷o̷ ̷L̷a̷c̷o̷s̷t̷e̷. ᶰᶤᵉ ᵐᵃ ˢᶤˡᶰᶤᵉʲˢᶻᵉʲ ̷w̷i̷ę̷z̷i̷
// A startować można zawsze, ᶰᶤᵉ ʲᵉˢᵗᵉᵐ ᶻ ᵏᵃᵐᶤᵉᶰᶤᵃ
Twój Ander ma kogoś czy można starować

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━━ LET ME IN ❜

monster_in_me_’s Profile PhotoLᵒᵍᵃᶰ Cᵒˡˡᶤᶰˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ˢᵒʳʳʸ ᵐᵃᶰ⠀
LET ME IN

poszukujesz kogoś?


❛ Cʰʳᶤˢᵗᶤᵃᶰᵃ﹐Oᵐᵃʳᵃ ᶤ Rᵉᵇᵉ﹐ᵃ Pᵒˡᶤᵗᵒ ᵖ̷ʳ̷ᵃ̷ᵍ̷ᶰ̷ᶤ̷ᵉ̷⠀ˢᶻᵘᵏᵃ Cᵃʸᵉᵗᵃᶰʸ ﹔
poszukujesz kogoś

« https://justpaste.it/Hermano__desaparecido__02 »

The_First_Psychopath’s Profile Photo⠀⠀⠀⠀⠀⠀POLO
httpsjustpasteitHermanodesaparecido02

⠀ ⠀► https://justpaste.it/personas_toxicas_00


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀« @Juego__Peligroso »
httpsjustpasteitpersonastoxicas00

Next

Language: English