vô chào làm quen các kiểu tự nhiên nói có ny, nhu vay khong xam lon chu gi?

đ gì xàm lồn cả t có ny rồi nên đéo muốn làm quen vs ai là con gái