Ask @Anhh341:

À à cho TT mượn ask AT xíu...vì TT không biết ai ask câu la liếm gì đó...TT chưa nói ai la liếm thì mong mấy bạn ask ẩn ở dưới đừng phán người này người kia dân la liếm...TT không cấm CC nói chuyện với ai hết thì CC muốn inb ai là quyền CC...CC inb trước thì phải chửi CC chứ sao chửi AT.?!!

Cám ơn TT ns giùm AT 💛

View more

Next