Anh thích đọc sách gì? Chắc phải trừ Luật đi. Vì anh học Luật nên sách Luật thì khỏi phải bàn rồi ^^

A thích đọc conan =)))))))