S.@saime50can
BurakAli@ali50can
Burakk@kinghero1
Ali Koray Şahin@koraysahinn