Văn Trung Hào also answered this question with: "Lương tháng bao nhiu ?"