wt_r_u_dg? also answered this question with: "đi đi, lạnh thế làm bữa ốc là tuyệt vời"

The answer hasn’t got any rewards yet.