Trần Minh Trang also answered this question with: "Ai được yêu đâu mà biết ((:"