Juky Đăng Anh also answered this question with: "Vì đàn bà là những niềm đau 😂😂😂"