CN also answered this question with: ":)) sao lại ko có ai Bame anhem bà con dòng họ Ko thì nuôi chó hay mèo đi :))"