@CRU3LG4M3

hefndarmaður :⠀⠀viggo⠀❜

Ask @CRU3LG4M3

Sort by:

LatestTop

⠀⠀ ⠀⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀›⠀⠀🇲 🇦 🇹 🇹 🇭 🇮 🇦 🇸 ⠀ ⠀⠀🇽 ⠀⠀⠀ 🇻 🇮 🇬 🇬 🇴 ⠀⠀⠀⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀ᵂʰᵉᶰ ᴵ ᶠᶤᶰᵈ ᵗʰᶤˢ ᵐᵒᵗʰᵉʳᶠᵘᶜᵏᵉʳ ⠀⠀ ⠀⠀ ᵃᶰᵈ ᴵ'ˡˡ ˡᵃʸ ʰᶤᵐ ᶤᶰ ʰᶤˢ ᵍʳᵃᵛᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ ʷᵃᶰᶰᵃ ᵏᶰᵒʷ ᶤᶠ ᴵ ᵗᵉˡˡ ʸᵒᵘ ᵃ ˢᵉᶜʳᵉᵗ˒⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ʷᶤˡˡ ʸᵒᵘ ᵏᵉᵉᵖ ᶤᵗˀ
⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ ᵇᶤᵗ ᵗʰᵉ ᶠᵘᶜᵏᶤᶰᵍ ᵃᵖᵖˡᵉ˒⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ᴵ'ᵐ ˢᵘʳʳᵒᵘᶰᵈᵉᵈ ᵇʸ ˢᵒᵐᵉ ˢᶰᵃᵏᵉˢ
⠀⠀⠀⠀⠀▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀🇵 🇦 🇷 🇹⠀⠀⠀🇹 🇭 🇷 🇪🇪 ⠀⠀⠀ ⊰⠀✟⠀⊱ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇪 🇻 🇪 🇳 🇹
⠀⠀⠀⠀⠀⧽⠀⠀ @SADXISM ⠀⠀ ⠀╱⠀⠀⠀ https://jpst.it/2xgCd
⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

to all #icelanders : ᴍɪᴅɴɪɢʜᴛ sᴜɴ playlist

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀• ⠀⠀⠀• ⠀⠀⠀• ⠀⠀⠀•⠀⠀⠀⇆ ⠀⠀⠀• ⠀⠀⠀• ⠀⠀⠀• ⠀⠀⠀• ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❚❚⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀chase atlantic ── swim
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❚❚⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ jacob lee ── demons
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❚❚⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀duncan laurence ── arcade
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❚❚⠀⠀⠀⠀⠀twenty one pilots ── heathens
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❚❚⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀mgk & corpse ── daywalker
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❚❚⠀⠀brennan savage ── look at me now
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❚❚⠀⠀mgk & travis baker ── a girl like you
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❚❚⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀blvck ceiling ── young
⠀⠀⠀⠀• ⠀⠀⠀• ⠀⠀⠀• ⠀⠀⠀•⠀⠀⠀↻ ⠀⠀⠀• ⠀⠀⠀• ⠀⠀⠀• ⠀⠀⠀• ⠀⠀
to all icelanders  ᴍɪᴅɴɪɢʜᴛ sᴜɴ playlist

⠀⠀ ⠀⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀›⠀⠀🇲 🇦 🇹 🇹 🇭 🇮 🇦 🇸 ⠀ ⠀⠀🇽 ⠀⠀⠀ 🇻 🇮 🇬 🇬 🇴 ⠀⠀⠀⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀ᵛᵒᶤᶜᵉˢ ᶤᶰ ᵐʸ ʰᵉᵃᵈ ᵃᵍᵃᶤᶰ˒⠀⠀ ᵗʳᵃᵖᵖᵉᵈ ᶤᶰ ᵃ ʷᵃʳ ᶤᶰˢᶤᵈᵉ ᵐʸ ᵒʷᶰ ˢᵏᶤᶰˑ
⠀⠀⠀⠀⠀ᵀʰᵉʸ’ʳᵉ ᵖᵘˡˡᶤᶰᵍ ᵐᵉ ᵘᶰᵈᵉʳˑ ᴬˢ ᴵ ʷᵃˡᵏ ᵗʰʳᵒᵘᵍʰ ᵗʰᶤˢ ᵛᵃˡˡᵉʸ ᵒᶠ ˢʰᵃᵈᵒʷˢ
⠀⠀⠀⠀⠀ᵃᶰᵈ ᵈᵉᵃᵗʰ ᴵ ᶜᵘʳˢᵉ ᶰᵒᵗ ᵗʰᵉ ʷᶤᶜᵏᵉᵈ˒⠀⠀⠀⠀ ᴵ ᵖʳᵃᶤˢᵉ ᶰᵒᵗ ᵗʰᵉ ᵇˡᵉˢˢᵉᵈˑ
⠀⠀⠀⠀⠀▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀🇵 🇦 🇷 🇹⠀⠀⠀⠀🇴 🇳 🇪⠀⠀⠀⠀ ⊰⠀✟⠀⊱ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇪 🇻 🇪 🇳 🇹 ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⧽⠀⠀ @SADXISM ⠀⠀⠀ ⠀╱⠀⠀ https://jpst.it/2w-vs
⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴅᴇᴠɪʟ⠀⠀ ⠀ɪɴ⠀⠀ ⠀ʏᴏᴜʀ⠀ ⠀⠀ ᴇʏᴇs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━⠀⠀ ⠀⠀❪⠀ᴀɪɴ·ᴛ ɴᴏ ᴍᴇʀᴄʏ ❫
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀════════════════════
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴛʜᴇʀᴇ·s ᴀ ᴋɪʟʟᴇʀ ɪɴ ᴇᴠᴇʀʏ ᴏɴᴇ ᴏғ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀❪⠀⠀⠀ US⠀⠀⠀ ❫
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀• ⠀⠀⠀• ⠀⠀⠀• ⠀⠀⠀⠀⠀• ⠀⠀⠀• ⠀⠀⠀• ⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʀ ᴇ ᴠ ᴏ ʟ ᴜ ᴛ ɪ ᴏ ɴ⠀━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀⠀⠀ᴍ ᴀ ᴅ ɴ ᴇ s s
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
ᴅᴇᴠɪʟ ɪɴ ʏᴏᴜʀ

Language: English