Lư Hồng Ngọc also answered this question with: "Ngựa cái đầu mài"