’s Profile Photo
Duy Minh Hồng also answered this question with: "Có yêu nào chẳng là yêu"