people that you wanna know more in each class

301- annabell xintian nadia
302- idk
303- chloe lee/guo daphne
304- leona engshan jinglin yihan
305- amabel jerica qianlin
306- I know all haha
307- stefanie
308- kimberly shiling shena
309- shuqing
310- Jielin naomi
311- shuen
312- idk

View more