Xây lại lâu lắm , chắc tối e ra đường ngủ mất a~

ờm vậy có gì đi ngủ nhờ cũng được đợi đến lúc xây xong thì về