Bili dili bihinyi

Wiringnya titip pidi milim minggiin.

Ini kin milim sinin lih

ih iyi iki lipi iki ingitnyi misih milim minggi miipin yi dilin