Ask @Filia___Satanas:

🖤 ’

; dorcas ’
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⛧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀❜ ✱
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➢⠀⠀My⠀⠀⠀⠀⠀ little ⠀⠀⠀⠀⠀sweetheart.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I will protect you from every evil. ♡⠀⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ︰♔ ————————————⠀⠀ weird sisters⠀⠀’’
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀ ⠀⠀⠀⠀ .

View more

💖

chilling adventures of sabrina
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⛧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⛧⠀⛧⠀⛧⠀⛧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (⠀ ♡ ⠀)⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀❜ ♔
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀p̵̫̭̹͗́̍̚͘͝ r̶̳̣̩̟̯͉̜̖͋̍͊̓̈̍̚͘͜͝͝ ȗ̷͍̩̃̍̈́̾͝͠ͅ d̴̪̩͔̬́̏̓͘ e̶̬̣͓̐̍̑ n̸̥̣̒̈́͂̊̔̈͒̓ c̶̢̧̢̭̗̩̰̥̲͐̈́ ẹ̷̛̻̙͇̩̥̣̮͑̔͗́͆̽̕͝
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀♡⠀━━━━ Pru, don't be such a bitch. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀〔 ⠀⠀⠀⠀or be, just for me ⠀⠀ ⠀〕

﹔⠀Nᶤ̲ᶜ̲ʰ̲ᵒ̲ˡ̲ᵃ̲ˢ ⠀〉
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⛧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀❜ ✱
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➢⠀⠀ I'm like this for everyone, b u t I'll be
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀special t̷o̷ ̷y̷o̷u̷ in this respect, Nicky. ♡⠀⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ︰♔ ————————————⠀amantes malum⠀’’
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀ ⠀⠀⠀⠀ .

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❜ ✱⠀⠀⠀━━━━━━━━⠀⠀⠀gloria patri.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⛧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(⠀ @kinkleh ⠀)⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀❜ ♔
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➢⠀⠀⠀ ᵇᵉᶤᶰᵍ ᵃ ˡ ᵒ ᶰ ᵉ ᶰᵉᵛᵉʳ ᶠᵉˡᵗ ʳᶤᵍʰᵗ. ˢᵒᵐᵉᵗᶤᵐᵉˢ;
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᶤᵗ ᶠᵉˡᵗ ᵍ ᵒ ᵒ ᵈ, ᵇᵘᵗ ᶤᵗ ᶰ ᵉ ᵛ ᵉ ʳ ᶠᵉˡᵗ ʳ ᶤ ᵍ ʰ ᵗ.
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ︰⠀ https://justpaste.it/Larvae__Praeterita__03⠀’’
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

View more

My witch ❤

⋆ ❛ ᵃᵐᵇʳᵒˢᵉ ˢᵖᵉˡˡᵐᵃᶰ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⛧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(⠀ My wizard. ♡ ⠀)⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀❜ ♔
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➢⠀⠀⠀ ᵃ̤ˡ̤ˡ̤ ̤ˢ̤ ̤ᶤ̤ ̤ᶰ̤ ̤ˢ̤ ̤ᵃ̤ʳ̤ᵉ̤ ̤ᵃ̤ᵗ̤ᵗ̤ᵉ̤ᵐ̤ᵖ̤ᵗ̤ˢ̤ ̤ᵗ̤ ̤ᵒ̤ ̤ᶠ̤ᶤ̤ˡ̤ˡ̤ ̤ᵛ̤ ̤ᵒ̤ ̤ᶤ̤ ̤ᵈ̤ ̤ˢ̤.̤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵃʳᵉᶰ’ᵗ ʸᵒᵘ ᵗ ᶤ ʳ ᵉ ᵈ ᵗʳʸᶤᶰᵍ ᵗᵒ ᶠ ᶤ ˡ ˡ ᵗʰᵃᵗ?
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ︰⠀⠀ https://justpaste.it/Sol__Et__Luna__05 ⠀⠀’’
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

View more

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⛧ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #CHVRCHOFNIGHT⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Serdecznie zapraszam do nowo powstałej grupy
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀zrzeszającej ⠀postaci ⠀z ⠀uniwersum⠀ ❛ Chilling
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Adventures of Sabrina ❜. ⠀ Zarówno bohaterowie
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀kanoniczni, ⠀jak i OC ⠀są ⠀bardzo mile widziani.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Zachęcam⠀do dołączania i⠀eksplorowania wraz
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀z ⠀nami ⠀ mrocznego ⠀Greendale. ⠀ Hail Satan!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❜ ✱⠀⠀⠀━━━━━━━━⠀⠀⠀gloria patri.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⛧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . .(⠀ @PRVISE_SVTVN ⠀)⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀❜ ♔
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➢⠀⠀⠀ ʷʰᵉᶰ ʸᵒᵘ ˡᵒᵒᵏ ᶤᶰᵗᵒ ᵗʰᵉ ᵈ ᵉ ᵛ ᶤ ˡ ˢ ᵉʸᵉˢ, ⠀;
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ̤ʲ̤ᵘ̤ˢ̤ᵗ̤ ̤ᵐ̤ᵃ̤ᵏ̤ᵉ̤ ̤ˢ̤ᵘ̤ʳ̤ᵉ̤ ̤ʸ̤ᵒ̤ᵘ̤ ̤ᵏ̤ᶰ̤ᵒ̤ʷ̤ ̤ᵗ̤ʰ̤ᵉ̤ʸ̤’̤ʳ̤ᵉ̤ ̤ᵐ̤ᶤ̤ᶰ̤ᵉ̤.̤⠀⠀⠀⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ︰⠀ https://justpaste.it/Common__Curse__07 ⠀’’
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❜ ✱⠀⠀⠀━━━━━━━━⠀⠀⠀gloria patri.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⛧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(⠀ @kinkleh ⠀)⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀❜ ♔
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➢⠀⠀⠀ ᵇᵉᶤᶰᵍ ᵃ ˡ ᵒ ᶰ ᵉ ᶰᵉᵛᵉʳ ᶠᵉˡᵗ ʳᶤᵍʰᵗ. ˢᵒᵐᵉᵗᶤᵐᵉˢ;
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᶤᵗ ᶠᵉˡᵗ ᵍ ᵒ ᵒ ᵈ, ᵇᵘᵗ ᶤᵗ ᶰ ᵉ ᵛ ᵉ ʳ ᶠᵉˡᵗ ʳ ᶤ ᵍ ʰ ᵗ.
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ︰⠀ https://justpaste.it/Larvae__Praeterita__01⠀’’
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❜ ✱⠀⠀⠀━━━━━━━━⠀⠀⠀gloria patri.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⛧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . .(⠀ @Dark__Felon ⠀)⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀❜ ♔
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➢⠀⠀⠀ ᵃ̤ˡ̤ˡ̤ ̤ˢ̤ ̤ᶤ̤ ̤ᶰ̤ ̤ˢ̤ ̤ᵃ̤ʳ̤ᵉ̤ ̤ᵃ̤ᵗ̤ᵗ̤ᵉ̤ᵐ̤ᵖ̤ᵗ̤ˢ̤ ̤ᵗ̤ ̤ᵒ̤ ̤ᶠ̤ᶤ̤ˡ̤ˡ̤ ̤ᵛ̤ ̤ᵒ̤ ̤ᶤ̤ ̤ᵈ̤ ̤ˢ̤.̤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵃʳᵉᶰ’ᵗ ʸᵒᵘ ᵗ ᶤ ʳ ᵉ ᵈ ᵗʳʸᶤᶰᵍ ᵗᵒ ᶠ ᶤ ˡ ˡ ᵗʰᵃᵗ?
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ︰⠀⠀ https://justpaste.it/Sol__Et__Luna__03 ⠀⠀’’
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

View more

My dear girl. ♡

✦˚.*⠀HIGH PRIESTESS U.10 VI
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⛧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Common__Curse__05
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀❜ ✱
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➢⠀ʸᵒᵘʳ ᵃᵐᵇᶤᵗᶤᵒᶰ ᵏᶰᵒʷˢ ᶰᵒ ᵇᵒᵘᶰᵈˢ. ᵃᶰᵈ ᵗʰᵃᵗ ᶤˢ ʰ ᵒ ʷ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶤ ᵏᶰᵒʷ ʸᵒᵘ ᵃʳᵉ, ᵃᵗ ʰ ᵉ ᵃ ʳ ᵗ, ᵃ 〔 ℬ〕 ˡᵃᶜᵏʷᵒᵒᵈ.
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ︰♔ ━━━━━━━━━━━━━━━━⠀ my strong mommy. ♡ ’’
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❜ ✱⠀⠀⠀━━━━━━━━⠀⠀⠀gloria patri.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⛧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . .(⠀ @Dark__Felon ⠀)⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀❜ ♔
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➢⠀⠀⠀ ᵃ̤ˡ̤ˡ̤ ̤ˢ̤ ̤ᶤ̤ ̤ᶰ̤ ̤ˢ̤ ̤ᵃ̤ʳ̤ᵉ̤ ̤ᵃ̤ᵗ̤ᵗ̤ᵉ̤ᵐ̤ᵖ̤ᵗ̤ˢ̤ ̤ᵗ̤ ̤ᵒ̤ ̤ᶠ̤ᶤ̤ˡ̤ˡ̤ ̤ᵛ̤ ̤ᵒ̤ ̤ᶤ̤ ̤ᵈ̤ ̤ˢ̤.̤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵃʳᵉᶰ’ᵗ ʸᵒᵘ ᵗ ᶤ ʳ ᵉ ᵈ ᵗʳʸᶤᶰᵍ ᵗᵒ ᶠ ᶤ ˡ ˡ ᵗʰᵃᵗ?
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ︰⠀⠀ https://justpaste.it/Sol__Et__Luna__01 ⠀⠀’’
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❜ ✱⠀⠀⠀━━━━━━━━⠀⠀⠀gloria patri.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⛧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . .(⠀ @PRVISE_SVTVN ⠀)⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀❜ ♔
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➢⠀⠀⠀ ʷʰᵉᶰ ʸᵒᵘ ˡᵒᵒᵏ ᶤᶰᵗᵒ ᵗʰᵉ ᵈ ᵉ ᵛ ᶤ ˡ ˢ ᵉʸᵉˢ, ⠀;
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ̤ʲ̤ᵘ̤ˢ̤ᵗ̤ ̤ᵐ̤ᵃ̤ᵏ̤ᵉ̤ ̤ˢ̤ᵘ̤ʳ̤ᵉ̤ ̤ʸ̤ᵒ̤ᵘ̤ ̤ᵏ̤ᶰ̤ᵒ̤ʷ̤ ̤ᵗ̤ʰ̤ᵉ̤ʸ̤’̤ʳ̤ᵉ̤ ̤ᵐ̤ᶤ̤ᶰ̤ᵉ̤.̤⠀⠀⠀⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ︰⠀ https://justpaste.it/Common__Curse__03 ⠀’’
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❜ ✱⠀⠀⠀━━━━━━━━⠀⠀⠀gloria patri.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⛧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . .(⠀ @PRVISE_SVTVN ⠀)⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀❜ ♔
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➢⠀⠀⠀ ℰᵛᵉʳʸᵒᶰᵉ ᵐᵘˢᵗ ᶜʰᵒᵒˢᵉ ᵒᶰᵉ ᵒᶠ ᵗʷᵒ ᵖᵃᶤᶰˢ⠀;
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵗ̤ʰ̤ᵉ̤ ̤ᵖ̤ᵃ̤ᶤ̤ᶰ̤ ̤ᵒ̤ᶠ̤ ̤ᵈ̤ᶤ̤ˢ̤ᶜ̤ᶤ̤ᵖ̤ˡ̤ᶤ̤ᶰ̤ᵉ̤ ̤ᵒ̤ʳ̤ ̤ᵗ̤ʰ̤ᵉ̤ ̤ᵖ̤ᵃ̤ᶤ̤ᶰ̤ ̤ᵒ̤ᶠ̤ ̤ʳ̤ᵉ̤ᵍ̤ʳ̤ᵉ̤ᵗ̤.̤⠀⠀⠀⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ︰⠀ https://justpaste.it/Common__Curse__01 ⠀’’
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

View more

⠀⠀❛⠀⠀ᴰᶤᵈ ᴵ ᵐᵃᵏᵉ ʸᵒᵘ ʷᵃᶰᵗ ᵗᵒ ᶜ̲ᵒ̲ᶰ̲ᵛ̲ᵉ̲ʳ̲ᵗ?

⋆ ❛ ᵃᵐᵇʳᵒˢᵉ ˢᵖᵉˡˡᵐᵃᶰ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⛧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀❜ ✱
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➢⠀⠀⠀ THE QUESTION IS;
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵈᵒ⠀ᶤ⠀ᵐᵃᵏᵉ⠀ʸ⠀ᵒ⠀ᵘ⠀ʷᵃᶰᵗ⠀ᵗᵒ⠀ᶜᵒᶰᵛᵉʳᵗ?⠀⠀⠀⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ︰♔ ━━━━━━━━━━━ let me kiss you.⠀’’
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❜ ✱⠀⠀⠀━━━━━━━━⠀⠀⠀gloria patri.

⠀⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 〈⠀⠀⠀⠀ᶠ ᶤ ˡ ᶤ ᵃ⠀ᵈ ᶤ ᵃ ᵇ ᵒ ˡ ᶤ⠀⠀⠀⠀⎬
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀︰︰︰︰︰︰︰︰︰︰︰︰︰︰︰︰︰︰︰︰︰⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀❛⠀ ⠀ ᵖ ʳ ᵘ ᵈ ᵉ ᶰ ᶜ ᵉ ⠀ ➢⠀〔⠀ᵇ⠀ˡ⠀ᵃ⠀ᶜ⠀ᵏ⠀ʷ⠀ᵒ⠀ᵒ⠀ᵈ⠀〕
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀ˡ̤ᵘ̤ˢ̤ᵗ̤ ̤ᶤ̤ˢ̤ᶰ̤’̤ᵗ̤ ̤ᵃ̤ ̤ˢ̤ᶤ̤ᶰ̤,̤ ̤ˢ̤ᵃ̤ᵇ̤ʳ̤ᶤ̤ᶰ̤ᵃ̤,̤ ̤ᶤ̤ᵗ̤’̤ˢ̤ ̤ᵉ̤ᵐ̤ᵒ̤ᵗ̤ᶤ̤ᵒ̤ᶰ̤.̤

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I'm sweet, but y o u don't want to mess with me;
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

View more