@GStarStudent

ɢ ᴡ ᴇ ɴ ᴅ ᴏ ʟ ʏ ɴ ᴇ

Ask @GStarStudent

Sort by:

LatestTop

⟨ ♡ ⟩⠀⠀⠀⠀ @SPlDERM4N ʏᴏᴜ ɢᴏᴛ 1 ɴᴇᴡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ :⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ∫ ⠀ - ̗̀⠀⠀some promises are ᴍᴇᴀɴᴛ to be broken ⠀❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴵ⠀ ᵗʰᵒᵘᵍʰᵗ⠀ ᶤᵗ⠀ʷᵃˢ⠀⠀ᵍ⠀ʳ⠀ᵉ⠀ᵃ⠀ᵗ⠀⠀ ʷʰᵃᵗ⠀ʸᵒᵘ⠀ᵈᶤᵈ⠀ᵒᵘᵗ⠀ᵗʰᵉʳᵉ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ꜱ⠀ᴛ⠀ᴜ⠀ᴘ⠀ɪ⠀ᴅ, ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʙᴜᴛ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ɢ⠀ʀ⠀ᴇ⠀ᴀ⠀ᴛ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴱᵛᵉʳʸᵒᶰᵉ ʰᵃˢ ᵃ ᵖᵃʳᵗ ᵒᶠ ᵗʰᵉᵐˢᵉˡᵛᵉˢ ᵗʰᵉʸ ʰᶤᵈᵉ.⠀ ᴱᵛᵉᶰ⠀ᶠʳᵒᵐ ᵗʰᵉ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵗʰᵉʸ⠀ˡᵒᵛᵉ⠀ᵐᵒˢᵗ.⠀ ᴵ ᵒᶰᶜᵉ ᵗᵒˡᵈ ʸᵒᵘ ᵗʰᵃᵗ⠀⠀ˢ ᵉ ᶜ ʳ ᵉ ᵗ ˢ⠀ ʰᵃᵛᵉ ᵃ ᶜᵒˢᵗ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴛʜᴇ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛ⠀ʀ⠀ᴜ⠀ᴛ⠀ʜ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴅᴏᴇꜱ⠀⠀⠀⠀⠀ᴛᴏᴏ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀↘
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌈⠀⠀ https://justpaste.it/SPIDEREDAMANCY019 ⠀ ⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
SPlDERM4N ʏᴏᴜ ɢᴏᴛ 1 ɴᴇᴡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ

#MARVELーHEROES only! ⠀ → ⠀(WYZWANIE SUPERBOHATERA: DZIEŃ 3): Ulubiona superbohaterka.

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL'S SUPERHEROES.


⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ∫⠀ ː⠀⠀- ̗̀⠀⠀⠀j⠀e⠀s⠀s⠀i⠀c⠀a⠀⠀⠀d⠀r⠀e⠀w⠀ ♡⠀ ❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
MARVELーHEROES only   WYZWANIE SUPERBOHATERA DZIEŃ 3 Ulubiona superbohaterka

Related users

#MARVELーHEROES only! ⠀ → ⠀(WYZWANIE SUPERBOHATERA: DZIEŃ 4): Ulubiony superbohater.

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL'S SUPERHEROES.


⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ∫ ⠀⠀- ̗̀⠀⠀⠀⠀⠀s⠀p⠀i⠀d⠀e⠀r⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀m⠀a⠀n ⠀⠀⠀❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʀᴇᴍᴇᴍʙᴇʀ,⠀⠀ᴡɪᴛʜ⠀⠀ɢʀᴇᴀᴛ⠀⠀ᴘᴏᴡᴇʀ⠀ᴄᴏᴍᴇꜱ⠀ɢʀᴇᴀᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʀ⠀⠀ᴇ⠀⠀ꜱ⠀⠀ᴘ⠀⠀ᴏ⠀⠀ɴ⠀⠀ꜱ⠀⠀ɪ⠀⠀ʙ⠀⠀ɪ⠀⠀ʟ⠀⠀ɪ⠀ ᴛ⠀ʏ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀↘
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌈⠀⠀⠀ wcale nikogo tu nie faworyzuję, jasne?! ⠀ ⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
MARVELーHEROES only   WYZWANIE SUPERBOHATERA DZIEŃ 4 Ulubiony superbohater

⟨ ♡ ⟩⠀⠀⠀⠀ @SPlDERM4N ʏᴏᴜ ɢᴏᴛ 1 ɴᴇᴡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ :⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ∫ ⠀- ̗̀⠀⠀we have to be grater than what we suffer ⠀❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴡʜʏ⠀⠀⠀ᴅɪᴅɴ'ᴛ⠀⠀⠀ʏᴏᴜ⠀⠀⠀ᴊᴜꜱᴛ⠀⠀⠀ᴛ⠀ᴇ⠀ʟ⠀ʟ⠀⠀ᴍᴇ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵂᵒʳᵈˢ ᶜᵃᶰ ᵇᵉ ᵗʷᶤˢᵗᵉᵈ ᶤᶰᵗᵒ ᵃᶰʸ ˢʰᵃᵖᵉ.⠀ᴾʳᵒᵐᶤˢᵉˢ⠀ᶜᵃᶰ⠀ᵇᵉ ᵐᵃᵈᵉ ᵗᵒ ˡᵘˡˡ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵗʰᵉ⠀ʰᵉᵃʳᵗ⠀ᵃᶰᵈ⠀ˢᵉᵈᵘᶜᵉ⠀ᵗʰᵉ⠀ˢᵒᵘˡ. ᴵᶰ ᵗʰᵉ ᶠᶤᶰᵃˡ ᵃᶰᵃˡʸˢᶤˢ, ʷᵒʳᵈˢ ᵐᵉᵃᶰ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᶰᵒᵗʰᶤᶰᵍ. ᵀʰᵉʸ⠀ᵃʳᵉ⠀ˡᵃᵇᵉˡˢ ʷᵉ ᵍᶤᵛᵉ ᵗʰᶤᶰᵍˢ ᶤᶰ ᵃᶰ ᵉᶠᶠᵒʳᵗ ᵗᵒ ʷʳᵃᵖ ᵒᵘʳ ᵖᵘᶰʸ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ˡᶤᵗᵗˡᵉ ᵇʳᵃᶤᶰˢ ᵃʳᵒᵘᶰᵈ ᵗʰᵉᶤʳ ᵘᶰᵈᵉʳˡʸᶤᶰᵍ ᶰᵃᵗᵘʳᵉˢ,⠀ʷʰᵉᶰ ᶰᶤᶰᵉᵗʸ⁻ᶰᶤᶰᵉ ᵖᵉʳᶜᵉᶰᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵒᶠ⠀ᵗʰᵉ⠀ᵗᶤᵐᵉ⠀ᵗʰᵉ⠀ᵗᵒᵗᵃˡᶤᵗʸ⠀ᵒᶠ ᵗʰᵉ ʳᵉᵃˡᶤᵗʸ ᶤˢ ᵃᶰ ᵉᶰᵗᶤʳᵉˡʸ ᵈᶤᶠᶠᵉʳᵉᶰᵗ ᵇᵉᵃˢᵗ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ɪ ᴍᴇᴀɴ ᴡʜᴏ ɢᴇᴛꜱ⠀⠀ᴋɪꜱꜱᴇᴅ⠀⠀ʙʏ ꜱᴘɪᴅᴇʀ-ᴍᴀɴ, ʀɪɢʜᴛ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀↘
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌈⠀⠀ https://justpaste.it/SPIDEREDAMANCY017 ⠀ ⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
SPlDERM4N ʏᴏᴜ ɢᴏᴛ 1 ɴᴇᴡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ

Pięknie piszesz Gwen 😍⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ∫⠀ ː⠀⠀- ̗̀⠀⠀ajfienfdjwhur ⠀⠀⠀-⠀⠀⠀dziękuję!⠀ ♡⠀ ❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Kompletnie nie umiem przyjmować komplementów,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ zazwyczaj w zachwycie robię tak zwany rollface po
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ klawiaturze, hah!⠀Niemniej dziękuję za te cudowne
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ słowa uznania do⠀mojego⠀warsztatu⠀ pisarskiego.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Myślę,⠀że⠀jeszcze dużo przede mną, ale mając tak
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ cudownego,⠀⠀⠀⠀⠀⠀uroczego,⠀⠀⠀⠀wspierającego
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ i⠀⠀kreatywnego⠀⠀partnera⠀⠀będzie⠀ to⠀szalenie
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ przyjemna⠀ i⠀ prosta⠀⠀ścieżka⠀ w⠀⠀dążeniu⠀ do
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ satysfakcjonującego⠀⠀⠀⠀⠀ mnie⠀⠀⠀⠀⠀⠀poziomu.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Raz⠀⠀jeszcze⠀⠀dziękuję⠀⠀za⠀⠀wiadomość!⠀⠀⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
Pięknie piszesz Gwen

⟨ ♡ ⟩⠀⠀⠀⠀ @SPlDERM4N ʏᴏᴜ ɢᴏᴛ 1 ɴᴇᴡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ :⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ∫ ⠀- ̗̀⠀⠀and everytime i think the⠀planets⠀alignin'⠀❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ꜱᴛɪʟʟ ꜱᴏ⠀⠀ᴄ⠀ʟ⠀ᴏ⠀ꜱ⠀ᴇ⠀⠀ʙᴜᴛ ʏᴇᴛ ꜱᴏ⠀ ꜰ⠀ᴀ⠀ʀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴵ'ᵐ ᶜᵒᵐᶤᶰᵍ ʷᶤᵗʰ ʸᵒᵘ! ʸᵒᵘ⠀⠀ᶰ⠀ᵉ⠀ᵉ⠀ᵈ⠀⠀ᵐᵉ!⠀ ᶠᶤᵍʰᵗ ᶠᵒʳ ʷʰᵃᵗ ᵐᵃᵗᵗᵉʳˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵗᵒ ʸᵒᵘ, ᶰᵒ ᵐᵃᵗᵗᵉʳ ʷʰᵃᵗ. ᴬᵇᵒᵛᵉ ᵃˡˡ, ᶰᵒ ᵐᵃᵗᵉʳ ʰᵒʷ ᵐᵃᶰʸ ᵗᶤᵐᵉˢ ʸᵒᵘ ᵍᵉᵗ ʰᶤᵗ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᶜᵃᶰ ʸᵒᵘ ᵍᵉᵗ ᵇᵃᶜᵏ ᵘᵖ? ᵂʰᵉᶰ ʸᵒᵘ ᵗʰᶤᶰᵏ ʸᵒᵘ'ᵛᵉ⠀ᵍ⠀ᶤ⠀ᵛ⠀ᵉ⠀ᶰ⠀ʸᵒᵘʳ ᵃˡˡ...
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵂʰᵉᶰ⠀ʸᵒᵘ⠀ᵗʰᶤᶰᵏ⠀ʸᵒᵘ⠀⠀⠀ᶜ⠀ᵃ⠀ᶰ⠀'⠀ᵗ⠀⠀ᵏᵉᵉᵖ⠀⠀ᵍ⠀ᵒ⠀ᶤ⠀ᶰ⠀ᵍ ...
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ꜱᴘɪᴅᴇʀ-ᴍᴀɴ⠀⠀⠀ᴀ⠀ʟ⠀ᴡ⠀ᴀ⠀ʏ⠀ꜱ⠀⠀⠀ɢ⠀ᴇ⠀ᴛ⠀ꜱ⠀⠀ᴜ⠀ᴘ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀↘
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌈⠀⠀ https://justpaste.it/SPIDEREDAMANCY015 ⠀ ⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
SPlDERM4N ʏᴏᴜ ɢᴏᴛ 1 ɴᴇᴡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ

(⠀ᵐᵃʳᵛᵉˡ ᵃⁿᵈ ᵈᶜ ⠀)⠀ Temat muzyczny Twojej postaci?⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ∫⠀⠀ː⠀⠀- ̗̀⠀⠀⠀ɢ ᴡ ᴇ ɴ ᴅ ᴏ ʟ ʏ ɴ ᴇ⠀⠀ꜱ ᴛ ᴀ ᴄ ʏ⠀⠀♡⠀ ❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵀʰᵉ ˢᶜᵃʳ,⠀ᴵ ᶜᵃᶰ'ᵗ⠀ʳᵉᵛᵉʳˢᵉ⠀ᵃᶰᵈ ᵗʰᵉ ᵐᵒʳᵉ ᶤᵗ ʰᵉᵃˡˢ,⠀ ᵗʰᵉ ʷᵒʳˢᵉ ᶤᵗ ʰᵘʳᵗˢ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⟨ ♡ ⟩ ᴄʟɪᴄᴋ ꜰᴏʀ ᴄʀʏɪɴɢ : ̗̀⠀➛⠀ https://cutt.ly/PTgiWCD
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴵ'ᵐ⠀ᵖ ᵃ ʳ ᵃ ˡ ʸ ᶻ ᵉ ᵈ.⠀ᵂʰᵉʳᵉ ᵃʳᵉ ᵐʸ ᶠᵉᵉˡᶤᶰᵍˢ?⠀ᴵ ᶰᵒ ˡᵒᶰᵍᵉʳ ᶠᵉᵉˡ ᵗʰᶤᶰᵍˢ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⟨ ♡ ⟩ ᴄʟɪᴄᴋ ꜰᴏʀ ᴄʀʏɪɴɢ⠀: ̗̀⠀➛⠀ https://cutt.ly/4TgifVK
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴵᶠ⠀ᵒᵘʳ⠀⠀ˡ ᵒ ᵛ ᵉ⠀⠀ᶤˢ⠀ᵗʳᵃᵍᵉᵈʸ,⠀ ʷʰʸ⠀ᵃʳᵉ⠀ʸᵒᵘ⠀ᵐʸ⠀ ʳ ᵉ ᵐ ᵉ ᵈ ʸ ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⟨ ♡ ⟩ ᴄʟɪᴄᴋ ꜰᴏʀ ᴄʀʏɪɴɢ⠀:⠀ ̗̀⠀➛⠀ https://cutt.ly/YTgijr3
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀↘
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌈⠀⠀ ᴀ⠀ɴ⠀ᴅ⠀⠀⠀ᴘ⠀ᴇ⠀ᴛ⠀ᴇ⠀ʀ⠀⠀⠀ ᴘ⠀ᴀ⠀ʀ⠀ᴋ⠀ᴇ⠀ʀ ⠀⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
ᵐᵃʳᵛᵉˡ ᵃⁿᵈ ᵈᶜ  Temat muzyczny Twojej postaci

❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀⟨.⠀I’m not leaving you. You are worth the risk, do you hear me? You’re always going to be worth the risk⠀.⟩ ♡

SPlDERM4N’s Profile Photo﹡spider-man.


⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ∫ ː⠀- ̗̀⠀don't you EVER dare to leave me, Peter ♡ ❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴡᴇ⠀ᴀʟʟ⠀ɢᴏᴛ⠀ᴛᴏ⠀ᴍᴀᴋᴇ⠀ᴀ⠀⠀ᴄ⠀ʜ⠀ᴏ⠀ɪ⠀ᴄ⠀ᴇ ... ʀɪɢʜᴛ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴬˢ⠀ʷᵉ⠀ˡᵒᵒᵏ ᵃʳᵒᵘᶰᵈ ʰᵉʳᵉ ᵗᵒᵈᵃʸ, ᵃᵗ ᵃˡˡ ᵗʰᵉ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ʷʰᵒ ʰᵉˡᵖᵉᵈ ᵐᵃᵏᵉ ᵘˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʷʰᵒ ʷᵉ ᵃʳᵉ, ᴵ ᵏᶰᵒʷ⠀ᶤᵗ⠀ᶠᵉᵉˡˢ⠀ˡᶤᵏᵉ⠀ʷᵉ ᵃʳᵉ ˢᵃʸᶤᶰᵍ ᵍᵒᵒᵈᵇʸᵉ, ᵇᵘᵗ ʷᵉ ʷᶤˡˡ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᶜᵃʳʳʸ ᵃ ᵖᶤᵉᶜᵉ ᵒᶠ ᵉᵃᶜʰ ᵒᵗʰᵉʳ ᶤᶰᵗᵒ ᵉᵛᵉʳʸᵗʰᶤᶰᵍ ᵗʰᵃᵗ ʷᵉ ᵈᵒ ᶰᵉˣᵗ,⠀ ᵗᵒ ʳᵉᵐᶤᶰᵈ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵘˢ⠀ᵒᶠ⠀ʷʰᵒ⠀ʷᵉ⠀ᵃʳᵉ⠀ᵃᶰᵈ⠀ʷʰᵒ⠀ʷᵉ⠀ᵃʳᵉ⠀⠀ᵐ⠀ᵉ⠀ᵃ⠀ᶰ⠀ᵗ ⠀ᵗᵒ⠀ᵇᵉ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀↘
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌈⠀⠀ ᴡᴇʟʟ⠀⠀⠀⠀ɪ⠀⠀⠀⠀ᴄ⠀ʜ⠀ᴏ⠀ᴏ⠀ꜱ⠀ᴇ⠀⠀⠀ ʏᴏᴜ. ⠀⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
Im not leaving you You are worth the risk do you hear me Youre always going to

⟨ ♡ ⟩⠀⠀⠀⠀ @SPlDERM4N ʏᴏᴜ ɢᴏᴛ 1 ɴᴇᴡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ :⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ∫ - ̗̀⠀I chose to be a hero. I let them call me a villain ❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴡʜʏ⠀ᴅᴏᴇꜱ⠀ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ⠀ʜᴀᴠᴇ⠀ᴛᴏ⠀ʙᴇ⠀ꜱᴏ ⠀ ʜ ᴀ ʀ ᴅ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴵ ʲᵘˢᵗ ʷᵃᶰᵗ ᵗᵒ ˢᵃᵛᵉ⠀ᵗʰᵉ⠀ᶜᶤᵗʸ,⠀ʰᵉˡᵖ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ᵃᶰᵈ ᵖˡᵃʸ ᵗʰᵉ ᵈʳᵘᵐˢ. ᴵᵗ'ˢ ᶰᵒᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ˡᶤᵏᵉ ᴵ ʷᵃᶰᵗ ᵗᵒ ᵇᵉ ᵃ ᵘᶰᶤᶜᵒʳᶰ ᵃˢᵗʳᵒᶰᵃᵘᵗ⠀ˢᵖᵃᶜᵉ⠀ᵖʳᶤᶰᶜᵉˢˢ. ᴵ ʰᵃᵛᵉᶰ'ᵗ ˢᶤᶰᶜᵉ ᴵ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʷᵃˢ ᶠᶤᵛᵉ.⠀ᵂᵉ'ʳᵉ⠀ᴳʷᵉᶰ⠀ˢᵗᵃᶜʸ.⠀ᵂᵉ⠀ᵈᵒᶰ'ᵗ ᵍᶤᵛᵉ ᵘᵖ. ᵂᵉ ᶰᵉᵛᵉʳ ᵍᶤᵛᵉ ᵘᵖ!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʸᵒᵘ⠀ᵃʳᵉ⠀ˢᵒ ᵐᵘᶜʰ ᵇᵉᵗᵗᵉʳ ᵗʰᵃᶰ ᵗʰᶤˢ. ʸᵒᵘ'ʳᵉ ˢᵒ ᵐᵘᶜʰ ˢᵗʳᵒᶰᵍᵉʳ ᵗʰᵃᶰ ᵗʰᶤˢ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴺᵒ⠀⠀ᴳʷᵉᶰ⠀⠀ˢᵗᵃᶜʸ⠀⠀ᵃᶰʸʷʰᵉʳᵉ,⠀⠀ᶤᶰ⠀⠀ᵃᶰʸ⠀⠀ʳᵉᵃˡᶤᵗʸ,⠀ᵍᶤᵛᵉˢ⠀ᵘᵖ!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ꜱᴏ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ꜰɪɢʜᴛ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴀʟʀᴇᴀᴅʏ!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀↘
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌈⠀⠀ https://justpaste.it/SPIDEREDAMANCY013 ⠀ ⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
SPlDERM4N ʏᴏᴜ ɢᴏᴛ 1 ɴᴇᴡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ

⟨ ♡ ⟩⠀⠀⠀⠀ @SPlDERM4N ʏᴏᴜ ɢᴏᴛ 1 ɴᴇᴡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ :⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ∫ ⠀ː⠀- ̗̀⠀⠀ This⠀ is⠀ b i g g e r ⠀than⠀you,⠀Peter.⠀❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʏᴏᴜ'ʀᴇ⠀⠀⠀⠀⠀ꜱᴘɪᴅᴇʀ-ᴍᴀɴ,⠀⠀⠀⠀⠀ᴀɴᴅ⠀ɪ⠀ʟᴏᴠᴇ⠀ᴛʜᴀᴛ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵀʰᶤˢ ᶤˢ ᵐʸ ˢᵉᶜᵒᶰᵈ ᶜʰᵃᶰᶜᵉ ᵃᵗ ᶰᵒʳᵐᵃˡ.⠀ᴵ ᶜᵃᶰ ᶜᵒᵐᵉ ʰᵉʳᵉ, ᵇᵉ ᵃᶰ ᵒʳᵈᶤᶰᵃʳʸ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ˢᵗᵘᵈᵉᶰᵗ, ᵍᵒ ʰᵒᵐᵉ ᵃᶰᵈ ᵇᵉ⠀ᵃ⠀HERO.⠀ᵀʰᶤˢ ᶤˢ ʷʰᵃᵗ ᴵ'ᵐ ᵗʳʸᶤᶰᵍ ᵗᵒ ˢᵃʸ:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵗʰᶤˢ ᶤˢ ʰᶤˢ ᶠᶤᵍʰᵗ.⠀ᵀʰᵉˢᵉ ᵃʳᵉ ʰᶤˢ ᵈᵉᵐᵒᶰˢ.⠀ᵂᵉ ᵐᵃʸ ᵗʰᶤᶰᵏ ʷᵉ ᵏᶰᵒʷ ᵇᵉˢᵗ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʷᵉ ᵐᵃʸ ᵗʰᶤᶰᵏ ʰᵉ'ˢ ʷʳᵒᶰᵍ ⁻ ᵇᵘᵗ ʰᵃˢᶰ'ᵗ ʰᵉ ᵉᵃʳᶰᵉᵈ ᵗʰᵉ ʳᶤᵍʰᵗ ᵗᵒ ᵐᵃᵏᵉ ᵗʰᵃᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᶜ ʰ ᵒ ᶤ ᶜ ᵉ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʰ ᶤ ᵐ ˢ ᵉ ˡ ᶠ ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʙᴜᴛ ⠀ɪ⠀⠀ ʟ⠀ᴏ⠀ᴠ⠀ᴇ ⠀⠀ᴘᴇᴛᴇʀ⠀⠀ᴘᴀʀᴋᴇʀ⠀⠀ᴍ⠀ᴏ⠀ʀ⠀ᴇ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀↘
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌈⠀⠀ https://justpaste.it/SPIDEREDAMANCY011 ⠀ ⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
SPlDERM4N ʏᴏᴜ ɢᴏᴛ 1 ɴᴇᴡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ

⟨ ♡ ⟩⠀⠀⠀⠀ @SPlDERM4N ʏᴏᴜ ɢᴏᴛ 1 ɴᴇᴡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ :⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ∫ ⠀ː⠀- ̗̀⠀⠀ I'm⠀coming⠀with⠀you!⠀You⠀need⠀me! ❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʏ⠀ᴏ⠀ᴜ⠀'⠀ʀ⠀ᴇ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴍ⠀ʏ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴘ⠀ᴀ⠀ᴛ⠀ʜ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴬᶰᵈ ʸᵒᵘ'ʳᵉ ᵃˡʷᵃʸˢ⠀ᵍᵒᶰᶰᵃ ᵇᵉ ᵐʸ ᵖᵃᵗʰ.⠀ᴬᶰᵈ ᴵ ᵏᶰᵒʷ⠀ᵗʰᵉʳᵉ'ˢ⠀ᵃ ᵐᶤˡˡᶤᵒᶰ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʳᵉᵃˢᵒᶰˢ⠀ʷʰʸ ʷᵉ ˢʰᵒᵘˡᵈᶰ'ᵗ ᵇᵉ ᵗᵒᵍᵉᵗʰᵉʳ.⠀ᴵ ᵏᶰᵒʷ ᵗʰᵃᵗ.⠀ᴮᵘᵗ ᴵ'ᵐ ᵗᶤʳᵉᵈ ᵒᶠ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵗʰᵉᵐ.⠀ᴵ'ᵐ ᵗᶤʳᵉᵈ⠀ᵒᶠ⠀ᵉᵛᵉʳʸ ˢᶤᶰᵍˡᵉ ᵒᶰᵉ ᵒᶠ ᵗʰᵉᵐ. ᵂᵉ'ᵛᵉ ᵃˡˡ ᵍᵒᵗᵗᵃ ᵐᵃᵏᵉ ᵃ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᶜ⠀ʰ⠀ᵒ⠀ᶤ⠀ᶜ⠀ᵉ. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴿ⠀ᶤ⠀ᵍ⠀ʰ⠀ᵗ⠀?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴡ⠀ᴇ⠀ʟ⠀ʟ,⠀⠀⠀⠀ɪ⠀⠀⠀⠀ ᴄ⠀ʜ⠀ᴏ⠀ᴏ⠀ꜱ⠀ᴇ⠀⠀⠀⠀ ʏ⠀ᴏ⠀ᴜ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀↘
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌈⠀⠀ https://justpaste.it/SPIDEREDAMANCY009 ⠀⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
SPlDERM4N ʏᴏᴜ ɢᴏᴛ 1 ɴᴇᴡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ

⟨ ♡ ⟩⠀⠀⠀⠀ @SPlDERM4N ʏᴏᴜ ɢᴏᴛ 1 ɴᴇᴡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ :⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ∫ ⠀ː⠀- ̗̀⠀ Why does everything have to be so hard? ❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴱᵛᵉᶰ ʷʰᵉᶰ ʸᵒᵘ'ʳᵉ ᶰᵒᵗ ʷᵉᵃʳᶤᶰᵍ ᵃ ᵐᵃˢᵏ, ʸᵒᵘ'ʳᵉ ˢᵗᶤˡˡ ᵃ SUPER HERO.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʸᵒᵘ'ʳᵉ ˢᵗᶤˡˡ ᵒᶰ ᵗʰᵉ ᵒᵘᵗˢᶤᵈᵉ. ʸᵒᵘ ᵈᵒᶰ'ᵗ⠀ᵍᵉᵗ⠀ᵗᵒ⠀ᵇᵉ⠀⠀ ᶰ⠀ᵒ⠀ʳ⠀ᵐ⠀ᵃ⠀ˡ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴬˡˡ⠀⠀ʸᵒᵘ⠀⠀ᵍᵉᵗ⠀⠀ᵗᵒ⠀⠀ᵇᵉ⠀⠀ᶤˢ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˢᵖᵉᶜᶤᵃˡ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ꜰ⠀⠀⠀⠀⠀ᴏ⠀⠀⠀⠀⠀ʀ⠀⠀⠀⠀⠀ᴇ⠀⠀⠀⠀⠀ᴠ⠀⠀⠀⠀⠀ᴇ⠀⠀⠀⠀ ʀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀↘
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌈⠀⠀ https://justpaste.it/SPIDEREDAMANCY007 ⠀⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
SPlDERM4N ʏᴏᴜ ɢᴏᴛ 1 ɴᴇᴡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ

⟨ ♡ ⟩⠀⠀⠀⠀ @SPlDERM4N ʏᴏᴜ ɢᴏᴛ 1 ɴᴇᴡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ :⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ∫ ⠀ː⠀⠀- ̗̀ ⠀ What if⠀Gwen⠀Stacy⠀didn't⠀d i e?⠀⠀❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴵᶠ⠀ʷᵉ ʰᵃᵛᵉ ᵗᵒ ᵇᵉ ʰᵃᵘᶰᵗᵉᵈ,⠀ ʷᵉ ˢʰᵒᵘˡᵈ ᵇᵉᶠʳᶤᵉᶰᵈ ᵒᵘʳ ᵍʰᵒˢᵗˢ. ᵂᵉ ˢʰᵒᵘˡᵈ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʷᵉˡᶜᵒᵐᵉ ᵗʰᵉᵐ ᶤᶰ,⠀ᵃᶰᵈ⠀ˡᵉᵗ⠀ᵗʰᵉᵐ ᵐᵃᵏᵉ ᵃ ʰᵒᵐᵉ ʷᶤᵗʰ ᵘˢ. ᴶᵘˢᵗ ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʷᵉ'ʳᵉ⠀⠀ᵍ ʰ ᵒ ˢ ᵗ⠀⠀ˢᵗᵒʳᶤᵉˢ,⠀⠀ᵗʰᵃᵗ⠀ ᵈᵒᵉˢᶰ'ᵗ⠀ᵐᵉᵃᶰ⠀ʷᵉ'ʳᵉ⠀ᵒ ᵛ ᵉ ʳ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʟ⠀ᴇ⠀ɢ⠀ᴇ⠀ɴ⠀ᴅ⠀ꜱ⠀⠀⠀⠀⠀ ɴ⠀ᴇ⠀ᴠ⠀ᴇ⠀ʀ⠀⠀⠀⠀⠀ ᴅ⠀ɪ⠀ᴇ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀↘
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌈⠀⠀ https://justpaste.it/SPIDEREDAMANCY005 ⠀⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
SPlDERM4N ʏᴏᴜ ɢᴏᴛ 1 ɴᴇᴡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ

⟨ ♡ ⟩⠀⠀⠀⠀ @SPlDERM4N ʏᴏᴜ ɢᴏᴛ 1 ɴᴇᴡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ :⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ∫ ⠀ː⠀⠀- ̗̀ ⠀ what if there's nothing left to save?⠀⠀❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴸᵒᵒᵏ, ᴵ ᵏᶰᵒʷ ᵗʰᶤˢ ᶤˢ... ʷᵉˡˡ, ᶤᵗ'ˢ ᵃ ˡᵒᵗ. ᴵ ᵈᵒᶰ'ᵗ ᵏᶰᵒʷ⠀ʷʰʸ⠀ᴵ ᵉˣᵖᵉᶜᵗ ʸᵒᵘ ᵗᵒ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᶠᵒˡˡᵒʷ ᵗʰᶤˢ.⠀ᴼʳ⠀ᵗᵒ⠀ᵉᵛᵉʳ⠀ᵘᶰᵈᵉʳˢᵗᵃᶰᵈ... ᴵ'ᵛᵉ ˡᶤᵉᵈ ᵗᵒ ʸᵒᵘ ˢᵒ ˡᵒᶰᵍ. ᴵ ᵈᵒᶰ'ᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵏᶰᵒʷ ʷʰʸ ᴵ ᵉˣᵖᵉᶜᵗ ʸᵒᵘ ᵗᵒ ᵉᵛᵉʳ ᵇᵉˡᶤᵉᵛᵉ ᵐᵉ. ᴼʳ ᵗᵒ⠀ᵗ ʳ ᵘ ˢ ᵗ⠀ᵐᵉ. ᴼʳ ᵉᵛᵉʳ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᶠᵒʳᵍᶤᵛᵉ⠀ᵐᵉ.⠀ᴵ⠀⠀ᶰ ᵉ ᵉ ᵈ⠀⠀ʸᵒᵘ⠀ᵗᵒ⠀ᵏᶰᵒʷ⠀ʷʰᵃᵗ⠀ᴵ⠀ᵈᶤᵈ⠀ᶤᵗ⠀ᵃˡˡ⠀ᶠᵒʳ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ɪ⠀⠀⠀ɴ⠀ᴇ⠀ᴇ⠀ᴅ⠀⠀⠀ ʏᴏᴜ⠀⠀⠀ᴛᴏ⠀⠀⠀ᴋɴᴏᴡ⠀⠀⠀ᴡ⠀ʜ⠀ʏ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀↘
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌈⠀⠀ https://justpaste.it/SPIDEREDAMANCY003 ⠀⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
SPlDERM4N ʏᴏᴜ ɢᴏᴛ 1 ɴᴇᴡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ

⟨ ♡ ⟩⠀⠀⠀⠀⠀Gwen, if ever you don’t feel like you have a home, pull me close.❜

SPlDERM4N’s Profile Photo﹡spider-man.


⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ∫ ⠀ː⠀⠀- ̗̀ ⠀ he made you promise, didn't he?⠀⠀❜❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴵ ᶜᵒᵘˡᵈ ˡᵒᵛᵉ ʸᵒᵘ, ᴵ ᶜᵒᵘˡᵈ⠀ᵇᵉ⠀ᵗʰᵉ⠀ᵒᶰᵉ⠀ʷʰᵒ ʰᵒˡᵈˢ ʸᵒᵘ ʷʰᵉᶰ ᵗʰᵉ ʷᵒʳˡᵈ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᶜᵒᵐᵉˢ ᶜʳᵃˢʰᶤᶰᵍ ᵈᵒʷᶰ. ˢᵒ ʸᵒᵘ ʷᵒᶰ'ᵗ ᵉᵛᵉʳ ᶠᵉᵉˡ ᴬ̤ᴸ̤ᴼ̤ᴺ̤ᴱ,⠀ᴵ ᶜᵒᵘˡᵈ ˡᵒᵛᵉ ʸᵒᵘ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴵᶠ ʸᵒᵘ ᵗʳᵘˢᵗ ᵐᵉ ʷᶤᵗʰ ʸᵒᵘʳ ᴴ̤ᴱ̤ᴬ̤ᴿ̤ᵀ,⠀ᴵ'ᵈ⠀ᵏᵉᵉᵖ⠀ᶤᵗ⠀ˢᵃᶠᵉ⠀ˡᶤᵏᵉ ᶤᵗ ʷᵃˢ ᴹ̤ᴵ̤ᴺ̤ᴱ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʙᴇ⠀ ʏᴏᴜʀ⠀⠀ ꜱ⠀ʜ⠀ᴇ⠀ʟ⠀ᴛ⠀ᴇ⠀ʀ ⠀⠀ꜰʀᴏᴍ⠀ᴛʜᴇ⠀ꜱᴛᴏʀᴍ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀↘
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌈⠀⠀ https://justpaste.it/SPIDEREDAMANCY001 ⠀⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀
Gwen if ever you dont feel like you have a home pull me close

7 miesięcy i znalazłaś Petera! 😍 Naprawdę bardzo mnie to cieszy. Życzę wam cudownej współpracy, Gwen!

Cierpliwość popłaca! Nawet nie wiesz anonku ile takie słowa dla mnie znaczą. Sama niezmiernie się cieszę i obiecuje, że pierwsza część naszego wątku pojawi się już wkrótce! Współpraca zapowiada się naprawdę obiecująco, a @SPlDERM4N jest bardzo czarujący i jak zawsze kieruje obiektyw tam, gdzie nie powinien, czyli na mnie. Oboje dziękujemy za tak niesamowitą wiadomość, pełną wsparcia! ♡ buziaki i życzę Ci kochany/a miłego dnia! ♡
7 miesięcy i znalazłaś Petera  Naprawdę bardzo mnie to cieszy Życzę wam cudownej

Którzy aktorzy tworzą Twój ulubiony ship?

⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀perfectly perfect ♡
⠀⠀
⠀⠀
Którzy aktorzy tworzą Twój ulubiony ship

Language: English