Ask @HanBachTun:

Đkm đéo 😴nổi tự dưng nghĩ ra mấy điều này: 1 là chủ động hơn bị động or đối mặt hơn phòng bị. 2 là khi thấy k có người thân lâu về bằng mọi cách phải tra cho ra.. 3 là tình thế nhiều biến cố mong một điều được mất mà cũng k thể theo ý mình. 4 là không tin người dù là bất kể ai....

30-99-199x # SMART LOCK ....%
M gửi shoutout rất nhiều và câu đ nào cũng chửi :)

View more

Next