minb also answered this question with: "search tên người đó rồi mở ra là được"

The answer hasn’t got any rewards yet.