Ti also answered this question with: "Coi người đó có đáng để chờ không 😉"

The answer hasn’t got any rewards yet.