Không biết thôi vậy :)))

Kim rất là xin lỗi, lâu không onl nên không biết ai hết trơn TvT

Nếu cậu siêng kéo phần bài viết của tui nhớ ngay :))))

Vâng kim đã kéo rồi đây và đã biết bài viết hơn 1 năm rồi waa xin thứ lỗi TvT