Pinky also answered this question with: "Dell j mà nhóm hàng đầu mà hát kém thế"