Cao Quỳnh Trang also answered this question with: "K cần số lượng, chỉ cần chất lượng 🤗"