Đức Nguyễn also answered this question with: "Trận này cẫn đang căng lắm"