Linhhh also answered this question with: "Đen thôi :)) đỏ quên đi :))"