Zaeem@malikzaeem11
Yash Desai@yaaasshh
Nayab khan Afridi@Nay_k
Ashar@MalikAshar
Malaika@MalaikaNawaz