Anastasia Kondakova also answered this question with: "Го"