Hồng Vân also answered this question with: "Hết yêu là như vậy đó 😔😔😔"