Chu Đức Anh also answered this question with: "Bí quyết là gần thi hãng họcc !"