Ask @Kazakov_Samara_Makar:

This user doesn’t have likes yet