Giá mà thầy có trung tâm ở Đà Nẵng hay Huế!

Giá mà thầy có phân thân thuật ở cùng lúc 3 miền như Naruto hen ^__^.

View more