Ask @LITTLE___DHAMPIR:

⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀(⠀⠀ᴰᵒ ʸᵒᵘ ᵇᵉˡᶤᵛᵉ ᶤᶰ ᵃᶰᵍᵉˡˢ?⠀⠀)

➤⠀(⠀⠀⠀five moves⠀⠀⠀)
⠀ ⠀

⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀✎ ... ᴵ ʰᵃᵈ ᵐʸ ᵒʷᶰ ᵖʳᶤᵛᵃᵗᵉ ᴳᵁᴬᴿᴰᴵᴬᴺ ᵃᶰᵍᵉˡ. ♡
⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ (((⠀DYMITR⠀♔⠀BIELIKOV⠀)))
⠀⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀ ᴸᶤᶠᵉ'ˢ ˡᶤᵏᵉ⠀ᵗʰᵃᵗ.⠀ᴬˢ ʷᵉ⠀ᵍʳᵒʷ⠀ᵃᶰᵈ⠀ᶜʰᵃᶰᵍᵉ,⠀ˢᵒᵐᵉᵗᶤᵐᵉˢ⠀ᵗʰᶤᶰᵍˢ ʷᵉ'ᵛᵉ
⠀⠀⠀ ᵉˣᵖᵉʳᶤᵉᶰᶜᵉᵈ⠀BEFORE⠀ᵗᵃᵏᵉ ᵒᶰ ᵃ ᶰᵉʷ⠀MEANING.
⠀⠀⠀ ᴵᵗ'ˡˡ⠀⠀⠀ʰᵃᵖᵖᵉᶰ⠀⠀⠀ᶠᵒʳ⠀⠀⠀ᵗʰᵉ⠀⠀⠀ʳᵉˢᵗ⠀⠀⠀ᵒᶠ⠀⠀⠀ʸᵒᵘʳ⠀⠀⠀ ˡᶤᶠᵉ.
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀

View more

⠀ ⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ℛ⠀&⠀ℒ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀ ❛⠀⠀ᴵ ᵈᵉᶜᶤᵈᵉᵈ ᵗʰᵉᶰ ᵗʰᵃᵗ ᶤᶠ⠀ᵗʰᵉ ᵗʷᵒ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ᴵ ˡᵒᵛᵉᵈ ᵐᵒˢᵗ⠀ʷᵉʳᵉ ˢᵃᶠᵉ,
⠀⠀⠀⠀ ᴵ ᶜᵒᵘˡᵈ ˡᵉᵃᵛᵉ ᵗʰᶤˢ ʷᵒʳˡᵈ.⠀ᵀʰᵉ⠀ᵈᵉᵃᵈ ᶜᵒᵘˡᵈ⠀ᶠᶤᶰᵃˡˡʸ ʰᵃᵛᵉ ᵐᵉ. ᴬᶰᵈ ᴵʹᵈ
⠀⠀⠀⠀ ᶠᵘˡᶠᶤˡˡᵉᵈ ᵐʸ ᵖᵘʳᵖᵒˢᵉ, ʳᶤᵍʰᵗ?⠀ᵀᵒ ᵖʳᵒᵗᵉᶜᵗ? ᴵʹᵈ ᵈᵒᶰᵉ ᶤᵗ. ᴵʹᵈ ˢᵃᵛᵉᵈ ᴸᶤˢˢᵃ,
⠀⠀⠀⠀ ʲᵘˢᵗ⠀ˡᶤᵏᵉ⠀ᴵʹᵈ⠀ˢʷᵒʳᶰ⠀ᴵʹᵈ⠀ᵃˡʷᵃʸˢ⠀ᵈᵒ. ⠀ᴵ⠀ʷᵃˢ⠀ᵈʸᶤᶰᵍ⠀ᶤᶰ⠀ᵇᵃᵗᵗˡᵉ.
⠀⠀⠀⠀ ᴺᵒ⠀⠀⠀⠀⠀ᵃᵖᵖᵒᶤᶰᵗᵐᵉᶰᵗ⠀⠀⠀⠀ ᵇᵒᵒᵏˢ⠀⠀⠀⠀ᶠᵒʳ⠀⠀⠀⠀ᵐᵉ.⠀⠀❜
⠀⠀ ⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀⌠ https://justpaste.it/BL00D___SISTERS__012
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ @TH3__DR4G0N__HAS__R3TVRN3D
⠀⠀⠀
⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀
⠀⠀

View more

⠀⠀⠀⠀‣ { ♡ }⋆⠀‘ how do you measure a year ? ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

*  ♡ ‛ THE DOGGY HELL .
⠀ ⠀

⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀✎ ... ᵃ YEAR ᶤˢ ᵃ ʳᵉᵃˡˡʸ, ʳᵉᵃˡˡʸ ˡᵒᶰᵍ ᵗᶤᵐᵉ ... ♡
⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (((⠀I PREFER ⠀♔⠀ROZA⠀)))
⠀⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀ ᵗʰʳᵒᵘᵍʰ⠀⠀ᵗʰᵉ⠀⠀ᵐᵒᵐᵉᶰᵗˢ⠀⠀ᴵ⠀⠀⠀ˢᵖᵉᶰᵈ⠀⠀⠀ʷᶤᵗʰ⠀⠀⠀H⠀I⠀M
⠀⠀⠀ ᴺᵒᵗ ʳᵉᵃˡˡʸ. ᴵ'ᵛᵉ ᵐᵃᵈᵉ ᶤᶰᵃᵖᵖʳᵒᵖʳⁱᵃᵗᵉ ˢᵘᵍᵍᵉˢᵗᶤᵒᶰˢ ᵃᶰᵈ ᶠʳᵉqᵘᵉᶰᵗˡʸ ᵖᵘˢʰᵉᵈ ᶠᵒʳ
⠀⠀⠀ ᶰᵘᵈᶤᵗʸ.⠀⠀ᴮᵘᵗ⠀⠀ᴵ'ᵛᵉ⠀ ᶰᵉᵛᵉʳ⠀⠀ᵃˢᵏᵉᵈ⠀ʸᵒᵘ⠀ᵒᵘᵗ⠀ᵒᶰ⠀ᵃ⠀⠀ʳᵉᵃˡ⠀⠀ᵈᵃᵗᵉ.
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀

View more

⠀ ⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ℋ⠀&⠀ ℱ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀━━━━━━━━━

⠀⠀⠀Yᵒᵘ ʷᵉʳᵉ ʷʳᵒᶰᵍ. ˢʰᵉ ʳᵉᵃˡˡʸ ᶤˢ⠀ᵗʰᵉ ᶰᵉʷ ᵍᵉᶰᵉʳᵃˡ ᶤᶰ ᵗᵒʷᶰ. ᴹᵃʸᵇᵉ. ᴮᵘᵗ, ᶤᵗ'ˢ
⠀⠀⠀ᵒᵏᵃʸ.⠀ʸᵒᵘ⠀ᶜᵃᶰ⠀ˢᵗᶤˡˡ⠀ᵇᵉ⠀ᶜᵒˡᵒᶰᵉˡ.⠀❛⠀ᴵ⠀ᵈᵒᶰ'ᵗ⠀ᵇᵉˡᶤᵉᵛᵉ⠀ᶤᶰ⠀ᵃᶰᵍᵉˡˢ,⠀❜
⠀⠀⠀━━━━━━━━━⠀⠀⠀ ❛⠀ᴵ⠀ᵇᵉˡᶤᵉᵛᵉ⠀ᶤᶰ⠀ʷʰᵃᵗ⠀ᴵ⠀ᶜᵃᶰ⠀ᵈᵒ⠀ᶠᵒʳ⠀ᵐʸˢᵉˡᶠ.⠀❜
⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⌠ ⠀ https://justpaste.it/Welcome_in_My_World_01 ⠀ ⌡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @runes_creator
⠀⠀⠀
⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀

View more

❪ ✞◞ ° ᴡʜᴀᴛ ɪꜱ ʏᴏᴜʀ ᴡᴏʀꜱᴛ ᴘᴇʀꜱᴏɴᴀʟɪᴛʏ ᴛʀᴀɪᴛ?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❛ ʙᴇ ʜᴏɴᴇꜱᴛ!⠀ ❫

♡ 'ɪ ᴄᴀʀᴇ ᴛᴏᴏ ᴍᴜᴄʜ. ∫ ✦ ❜
⠀ ⠀

⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀✎ ... ᶠ͇ᵒ͇ˡ͇ˡ͇ᵒ͇ʷ͇ᶤ͇ᶰ͇ᵍ͇ ͇ᵐ͇ʸ͇ ͇ᵉ͇ᵐ͇ᵒ͇ᵗ͇ᶤ͇ᵒ͇ᶰ͇ˢ͇ ͇ᵒ͇ᵛ͇ᵉ͇ʳ͇ ͇ᶜ͇ᵒ͇ᵐ͇ᵐ͇ᵒ͇ᶰ͇ ͇ˢ͇ᵉ͇ᶰ͇ˢ͇ᵉ
⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (((⠀DEAR⠀♔⠀ELENA⠀)))
⠀⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀ ᴵ'ᵐ ʳᵉᵃˡˡʸ ᶰᵒᵗ⠀ᵍᵒᵒᵈ ʷᶤᵗʰ ᶤᵐᵖᵘˡˢᵉ ᶜᵒᶰᵗʳᵒˡ.⠀ˢᵒᵐᵉ ᵖᵃʳᵗ ᵒᶠ ʸᵒᵘ ʷᶤˡˡ ᵃˡʷᵃʸˢ ...
⠀⠀⠀ ᶠᶤᵍʰᵗ ᵗᵒ ᶜˡᶤᶰᵍ ᵗᵒ⠀ˡᶤᶠᵉ ᵃᶰᵈ ᵉˣᵖᵉʳᶤᵉᶰᶜᵉ⠀ᵃˡˡ ᶤᵗ⠀ʰᵃˢ.⠀ᵀʰᵃᵗ'ˢ⠀ʷʰʸ⠀ʸᵒᵘ'ʳᵉ ˢᵒ
⠀⠀⠀ ʳᵉᶜᵏˡᵉˢˢ⠀ᶤᶰ⠀ᵗʰᵉ ᵗʰᶤᶰᵍˢ ʸᵒᵘ⠀ᵈᵒ. ʸᵒᵘ⠀ᵈᵒᶰ'ᵗ ʰᵒˡᵈ ᵇᵃᶜᵏ ʸᵒᵘʳ ᶠᵉᵉˡᶤᶰᵍˢ, ʸᵒᵘʳ
⠀⠀⠀ ᵖᵃˢˢᶤᵒᶰ,⠀ʸᵒᵘʳ ᵃᶰᵍᵉʳ.⠀ᴵᵗ ᵐᵃᵏᵉˢ ʸᵒᵘ ʳᵉᵐᵃʳᵏᵃᵇˡᵉ. ᴵᵗ ᵐᵃᵏᵉˢ ʸᵒᵘ ᵈᵃᶰᵍᵉʳᵒᵘˢ.
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀

View more

⠀ ⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ℛ⠀&⠀ℒ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀ Ֆʰᵉ ᵍˡᵃᶰᶜᵉᵈ ᵒᶠᶠ ᵃᵗ ᵗʰᵉ ˢᵘᶰˢᵉᵗ,⠀ᵗʰᵉᶰ ᵗᵘʳᶰᵉᵈ⠀ʰᵉʳ ᵍᵃᶻᵉ ᵇᵃᶜᵏ ᵒᶰ ᵐᵉ.
⠀⠀⠀⠀ ᴬ ᶠˡᵃˢʰ ᵒᶠ ᵃᶰᵍᵉʳ,⠀ᵇᵒᵗʰ⠀ᶤᶰ⠀ʰᵉʳ⠀ᶠᵉᵉˡᶤᶰᵍˢ⠀ᵃᶰᵈ⠀ʰᵉʳ⠀ᵉʸᵉˢ,⠀ʰᶤᵗ ᵐᵉ.
⠀⠀⠀⠀ ❛⠀ᵂʰʸ⠀⠀ᵈᶤᵈᶰ'ᵗ⠀⠀ʸᵒᵘ⠀ᵗᵉˡˡ⠀ᵐᵉ?⠀❜⠀━━━━━━━━━⠀ ˢʰᵉ⠀ᶜʳᶤᵉᵈ.
⠀⠀⠀⠀ ❛⠀ᵂʰʸ⠀⠀ᵈᶤᵈᶰ'ᵗ⠀⠀ʸᵒᵘ⠀⠀ᵗᵉˡˡ⠀⠀ᵐᵉ⠀⠀ʸᵒᵘ⠀⠀ˡᵒᵛᵉᵈ⠀ ᴰᶤᵐᶤᵗʳᶤ?⠀❜
⠀⠀ ⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀⌠ https://justpaste.it/BL00D___SISTERS__010
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ @TH3__DR4G0N__HAS__R3TVRN3D
⠀⠀⠀
⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀
⠀⠀

View more

⠀ ⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ℋ⠀&⠀ℬ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ━━━━
⠀⠀⠀⠀ ❪⠀⠀⠀ᶰᵒ⠀⠀⠀ᵃ ᵈ ᵘ ˡ ᵗ ᵉ ʳ ʸ⠀⠀⠀ᶤˢ⠀⠀⠀ᵇ ˡ ᵒ ᵒ ᵈ ˡ ᵉ ˢ ˢ⠀⠀⠀❫
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⊰ ❛ https://justpaste.it/forbidden__feelings__000
⠀⠀⠀⠀⊰ ❛ https://justpaste.it/forbidden__feelings__002
⠀⠀⠀⠀⊰ ❛ https://justpaste.it/forbidden__feelings__004
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀FIRST⠀ LESSON
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ╱⠀DON'T ⠀HESITATE.
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʳᵉᵃᵈʸ ᶠᵒʳ ᵗʰᵉ ᶰᵉˣᵗ ᵗʳᵃᶤᶰᶤᶰᵍ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @GuardianBielikov
⠀⠀⠀
⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀

View more

✱⠀❞⠀⁄⁄⠀ᴵ ʰᵃᵛᵉ ᵃ ʰᵃᵗᶜʰᵉᵗ ᵃᶰᵈ ᴵ ᵏᶰᵒʷ ᵃ ᵍᵒᵒᵈ ᵖˡᵃᶜᵉ ᵗᵒ ʰᶤᵈᵉ ᵃ ᵇᵒᵈʸ. ᵂᵃᶰᶰᵃ ʰᵉˡᵖ?

MAEVE
⠀ ⠀

⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀✎ ... ᵂᵉˡˡ, ᴵ ᶜᵃᶰ'ᵗ ˢᵃʸ ᶰᵒ ᵗᵒ ᵗʰᵃᵗ...
⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ (((⠀ROSEMARIE⠀♔⠀MAEVE⠀)))
⠀⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀ᴵ'ᵐ ᵖʳᵉᵗᵗʸ ᵍᵒᵒᵈ ᵃᵗ ᶠᶤᵍʰᵗᶤᶰᵍ ˢᵒ ᶤᵗ ˢʰᵒᵘˡᵈ ᵇᵉ ᵖᶤᵉᶜᵉ ᵒᶠ ᶜᵃᵏᵉ ᶠᵒʳ ᵍᶤʳˡˢ ˡᶤᵏᵉ ᵘˢ.
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀

View more

⠀ ⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ℛ⠀&⠀ℒ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀ ❛⠀ᴵ ˢʰᵒᵘˡᵈ ᵖʳᵒᵇᵃᵇˡʸ ᵖᵒᶤᶰᵗ ᵒᵘᵗ ᵗʰᵃᵗ ᵐʸ ᵇᵉᵗ ᶠʳᶤᵉᶰᵈ, ᴸᶤˢˢᵃ ᴰʳᵃᵍᵒᵐᶤʳ, ᶤˢ
⠀⠀⠀⠀ ᵃ ʳᵒʸᵃˡ ᵐᵉᵐᵇᵉʳ ᵒᶠ ᵃᶰ⠀ᵃᶰᶜᶤᵉᶰᵗ ʳᵃᶜᵉ. ᴬᶰᵈ, ʸᵉᵃʰ, ˡᶤᵏᵉ ᵐᵒˢᵗ ᶜʳᵉᵃᵗᵘʳᵉˢ
⠀⠀⠀⠀ ʷᶤᵗʰ ᶠᵃᶰᵍˢ, ᵗʰᵉʸ ˡᶤᵛᵉ ᵒᶠᶠ ᵇˡᵒᵒᵈ. ᴹʸ ᶰᵃᵐᵉ ᶤˢ⠀ᴿᵒˢᵉ ᴴᵃᵗʰᵃʷᵃʸ ᵃᶰᵈ ᴵ'ᵛᵉ
⠀⠀⠀⠀ ᵇᵉᵉᶰ⠀ˢʷᵒʳᶰ⠀ᵗᵒ⠀ᵖʳᵒᵗᵉᶜᵗ⠀ᵗʰᵉ⠀ʳᵒʸᵃˡ⠀ᵇˡᵒᵒᵈ⠀ˡᶤᶰᵉ⠀ʷᶤᵗʰ⠀ᵐʸ⠀ˡᶤᶠᵉ. ❜
⠀⠀ ⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀⌠ https://justpaste.it/BL00D___SISTERS__008
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ @TH3__DR4G0N__HAS__R3TVRN3D
⠀⠀⠀
⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀
⠀⠀

View more

⠀ ⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ℛ⠀&⠀Ֆ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀ ❛ ⠀ᴵ ᵍᵒᵗ⠀ᵐʸ ᵗʰᶤᵍʰ ʰᶤᵍʰˢ ᵒᶰ⠀ᶠᵉᵉˡᶤᶰᵍ ˡᶤᵏᵉ⠀ᵂᵒᶰᵈᵉʳ⠀ᵂᵒᵐᵃᶰ. ᵀʰᵃᵗ'ˢ
⠀⠀⠀⠀ ʷʰᵉᶰ ʸᵒᵘ ʷᵃᶰᵗ ᵃˡˡ ᵐᵉ,⠀ᵇᵘᵗ ᴵ'ᵐ ᶰᵒᵗ ʸᵒᵘʳ ʷᵒᵐᵃᶰ.⠀ᵂʰᵉᶰ ᵐʸ ˡᶤᵖˢᵗᶤᶜᵏ
⠀⠀⠀⠀ ᵖᵒᵖˢ ᵃᶰᵈ ᴵ ᶠᵉᵉˡ ˡᶤᵏᵉ ᴹᵒᶰʳᵒᵉ,⠀ᵗʰᵃᵗ'ˢ ʷʰᵉᶰ ʸᵒᵘ ʷᵃᶰᵗ ᵐᵉ ᵐᵒˢᵗ. ᴵ'ᵐ ᵃˡˡ
⠀⠀⠀⠀ ᵒᵘᵗ ᵒᶠ ˢᵃˡᵗ,⠀ᴵ'ᵐ ᶰᵒᵗ⠀ᵍᵒᶰᶰᵃ ᶜʳʸ,⠀ʷᵒᶰ'ᵗ ᵍᶤᵛᵉ⠀ʸᵒᵘ ʷʰᵃᵗ⠀ʸᵒᵘ⠀ʷᵃᶰᵗ
⠀⠀⠀⠀ 'ᶜᵃᵘˢᵉ ᴵ ˡᵒᵒᵏ ʷᵃʸ TOO GOOD ᵗᵒᶰᶤᵍʰᵗ. ᴵ'ᵐ ᵃˡˡ ᵒᵘᵗ ᵒᶠ ˢᵃˡᵗ,
⠀⠀⠀⠀ ᵗᵉᵃʳˢ ᵃʳᵉ ʳᵘᶰᶰᶤᶰᵍ ᵈʳʸ,⠀ʷᵒᶰ'ᵗ ᵍᶤᵛᵉ⠀ʸᵒᵘ ʷʰᵃᵗ ʸᵒᵘ ʷᵃᶰᵗ 'ᶜᵃᵘˢᵉ ᴵ ˡᵒᵒᵏ
⠀⠀⠀⠀ ʷᵃʸ ⠀⠀⠀T⠀O⠀O ⠀⠀⠀G⠀O⠀O⠀D ⠀⠀⠀ᵗᵒᶰᶤᵍʰᵗ.⠀ ❜
⠀⠀ ⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⌠ https://justpaste.it/girl__with__mission__04
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @GOOD___SVLVVTORE
⠀⠀⠀
⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀

View more

⠀ ⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ℛ⠀&⠀Ֆ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀ ❛ ⠀...⠀ᵃᶰᵈ ᵐᵒᵗᶤᵒᶰᵉᵈ ᵐᵉ ᵗᵒʷᵃʳᵈ ᵃ ˢᵖᵒᵗ ᶰᵉˣᵗ ᵗᵒ ᵃ ᵐᶤᵈᵈˡᵉ⠀⁻⠀ᵃᵍᵉᵈ
⠀⠀⠀⠀ ᴹᵒʳᵒᶤ⠀ᶤᶰ⠀ᵃ⠀ᵛᵉʳʸ⠀ᶠᵒʳᵐᵃˡ⠀ᵃᶰᵈ⠀ᵛᵉʳʸ ᵈᵉˢᶤᵍᶰᵉʳ ᵇˡᵃᶜᵏ ˢᵘᶤᵗ. ᵀʰᵉ ˢᵘᶤᵗ
⠀⠀⠀⠀ ˢᶜʳᵉᵃᵐᵉᵈ: ᴵ'ᵐ ˢᵒʳʳʸ ᵗʰᵉ⠀Q U E E N⠀ ᶤˢ ᵈᵉᵃᵈ, ᵃᶰᵈ ᴵ'ᵐ ᵍᵒᶤᶰᵍ ᵗᵒ
⠀⠀⠀⠀ ˡᵒᵒᵏ⠀⠀⠀ᶠᵃˢʰᶤᵒᶰᵃᵇˡᵉ⠀⠀⠀ʷʰᶤˡᵉ⠀⠀⠀ˢʰᵒʷᶤᶰᵍ ⠀⠀ᵐʸ ⠀⠀ᵍʳᶤᵉᶠ⠀ ❜
⠀⠀ ⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⌠ https://justpaste.it/girl__with__mission__02
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @GOOD___SVLVVTORE
⠀⠀⠀
⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀
⠀⠀

View more

⠀ ⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ℋ⠀&⠀ℳ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀━━━━━━━━━

⠀⠀⠀ᴬʳᵉ ʸᵒᵘ ᵃᶠʳᵃᶤᵈ ᵒᶠ ᵐʸ ᵖᵒˢˢᶤᵇˡʸ ᶤᶰˢᵃᶰᵉ ᵈᵃʳᵏ ˢᶤᵈᵉ ᶜᵒᵐᶤᶰᵍ ᵒᵘᵗ? ᴺᵒ, ᴵ'ᵐ ᵃᶠʳᵃᶤᵈ
⠀⠀⠀ᵒᶠ ʸᵒᵘʳ⠀ᶰᵒʳᵐᵃˡ ᴿᵒˢᵉ ᴴᵃᵗʰᵃʷᵃʸ ˢᶤᵈᵉ ᶜᵒᵐᶤᶰᵍ ᵒᵘᵗ, ᵗʰᵉ ᵒᶰᵉ ᵗʰᵃᵗ ᶤˢᶰ'ᵗ ᵃᶠʳᵃᶤᵈ
⠀⠀⠀ᵗᵒ ʲᵘᵐᵖ ᶤᶰ⠀ʷᶤᵗʰᵒᵘᵗ⠀ᵗʰᶤᶰᵏᶤᶰᵍ⠀ʷʰᵉᶰ ˢʰᵉ⠀ᵇᵉˡᶤᵉᵛᵉˢ⠀ˢᵒᵐᵉᵗʰᶤᶰᵍ⠀ᶤˢ⠀ʳᶤᵍʰᵗ.
⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⌠ ⠀ https://justpaste.it/Vampire_Academy_05 ⠀ ⌡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ @nightmare_creature
⠀⠀⠀
⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀

View more

⠀ ⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ℛ⠀&⠀Ֆ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀ ❛ ⠀ ᴰᵒᶰ'ᵗ ᵇˡᵃᵐᵉ ᵘˢ, ʷᵉ ᵈᶤᵈᶰ'ᵗ ᵇˡᵒʷ ᵘᵖ ʰᵃˡᶠ ᵒᶠ ᶜᵒᵘʳᵗ, ˢᵗᵉᵃˡ ᵃ ᵈᵒᶻᵉᶰ
⠀⠀⠀⠀ ᶜᵃʳˢ, ⠀ᶜᵃˡˡ ᵒᵘᵗ ᵃ ᵐᵘʳᵈᵉʳᵉʳ ᶤᶰ ⠀ᵗʰᵉ ᵐᶤᵈᵈˡᵉ ᵒᶠ ᵃ⠀ᶜʳᵒʷᵈ, ᵒʳ ᵍᵉᵗ ᵒᵘʳ
⠀⠀⠀⠀ ᵗᵉᵉᶰᵃᵍᵉ ⠀⠀ᶠʳᶤᵉᶰᵈ ⠀⠀C R O W N E D⠀⠀Q U E E N.⠀ ❜
⠀⠀ ⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀ ⌠ https://justpaste.it/girl__with__mission__00
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @GOOD___SVLVVTORE
⠀⠀⠀
⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀
⠀⠀

View more

⠀ ⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ℛ⠀&⠀ℒ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀ ❛ ᴬᶰᵒᵗʰᵉʳ ᵖᵒʷᵉʳ ᴵ ᵈᵒᶰ'ᵗ ʰᵃᵛᵉ, ❜ ˢᵃᶤᵈ ᴸᶤˢˢᵃ ʳᵘᵉᶠᵘˡˡʸ.⠀━━━⠀ᴵ ᵍʳᶤᶰᶰᵉᵈ.
⠀⠀⠀⠀ ❛ ᴴᵉʸ, ᴵ ʰᵃᵛᵉ ʸᵉᵗ ᵗᵒ ᵐᵉᵉᵗ ᵃᶰʸ ˢᵖᶤʳᶤᵗ ᵘˢᵉʳ ʷʰᵒ ᶜᵃᶰ ᵗʰʳᵒʷ ᵃ ᵖᵘᶰᶜʰ ˡᶤᵏᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘ ᶜᵃᶰ. ᵀʰᵃᵗ ʷᵃˢ ᵖᵒᵉᵗʳʸ ᶤᶰ ᵐᵒᵗᶤᵒᶰ, ᴸᶤˢˢ. ❜ ⠀━━━⠀ ˢʰᵉ ᵍʳᵒᵃᶰᵉᵈ.
⠀⠀ ⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀⌠ https://justpaste.it/BL00D___SISTERS__006
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ @TH3__DR4G0N__HAS__R3TVRN3D
⠀⠀⠀
⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀
⠀⠀

View more

⊰ ♡;⠀what is your biggest dream?⠀❜

QUESTIONS
⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ℛ⠀♔⠀ℋ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ ⠀⠀ᶰᵉᵛᵉʳ ⠀⠀ᵖˡᵃᶰᶰᵉᵈ⠀⠀ ᵗᵒ⠀⠀ ᶠᵃˡˡ⠀⠀ᶤᶰ⠀ ˡᵒᵛᵉ⠀ ʷᶤᵗʰ ⠀⠀ʸᵒᵘ.
⠀⠀⠀⠀⠀ᴵᶠ ᴵ⠀ᶜᵒᵘˡᵈ⠀ᵈʳᵉᵃᵐ, ᴵ ᵏᶰᵒʷ ᴵ'ᵈ ᵈʳᵉᵃᵐ ᵃᵇᵒᵘᵗ ʸᵒᵘ.ᴵ'ᵈ ᵈʳᵉᵃᵐ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᵗʰᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀ʷᵃʸ ʸᵒᵘ ˢᵐᵉˡˡ ᵃᶰᵈ ʰᵒʷ ʸᵒᵘʳ ᵈᵃʳᵏ ʰᵃᶤʳ ᶠᵉᵉˡˢ ˡᶤᵏᵉ⠀ˢᶤˡᵏ⠀ᵇᵉᵗʷᵉᵉᶰ ᵐʸ
⠀⠀⠀⠀⠀ᶠᶤᶰᵍᵉʳˢ.⠀ᴵ'ᵈ ᵈʳᵉᵃᵐ⠀ᵃᵇᵒᵘᵗ ᵗʰᵉ⠀ˢᵐᵒᵒᵗʰᶰᵉˢˢ⠀ᵒᶠ ʸᵒᵘʳ ˢᵏᶤᶰ ᵃᶰᵈ ᵗʰᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀ᶠᶤᵉʳᶜᵉᶰᵉˢˢ ᵒᶠ ʸᵒᵘʳ ⠀L I P S ⠀ ʷʰᵉᶰ ʷᵉ⠀ K I S S.
⠀⠀ ⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more

⠀ ⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ℛ⠀&⠀ℒ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀ᴸᶤˢˢᵃ ᵃᶰᵈ ᴵ ʰᵃᵈ ᵇᵉᵉᶰ⠀ᵇᵉˢᵗ⠀ᶠʳᶤᵉᶰᵈˢ ᵉᵛᵉʳ ˢᶤᶰᶜᵉ ᵏᶤᶰᵈᵉʳᵍᵃʳᵗᵉᶰ, ʷʰᵉᶰ
⠀⠀⠀⠀⠀ᵒᵘʳ ᵗᵉᵃᶜʰᵉʳ ʰᵃᵈ ᵖᵃᶤʳᵉᵈ ᵘˢ⠀ᵗᵒᵍᵉᵗʰᵉʳ⠀ᶠᵒʳ⠀ʷʳᶤᵗᶤᶰᵍ⠀ˡᵉˢˢᵒᶰˢ. ᶠᵒʳᶜᶤᶰᵍ
⠀⠀⠀⠀⠀ᶠᶤᵛᵉ⁻ʸᵉᵃʳ⁻ᵒˡᵈˢ ᵗᵒ ˢᵖᵉˡˡ⠀ⱽᵃˢᶤˡᶤˢᵃ ᴰʳᵃᵍᵒᵐᶤʳ ᵃᶰᵈ ᴿᵒˢᵉᵐᵃʳᶤᵉ ᴴᵃᵗʰᵃʷᵃʸ
⠀⠀⠀⠀⠀ʷᵃˢ ᵇᵉʸᵒᶰᵈ ᶜʳᵘᵉˡ,⠀ᵃᶰᵈ ʷᵉ'ᵈ⠀—⠀ᵒʳ ʳᵃᵗʰᵉʳ,⠀ᴵ'ᵈ⠀—⠀ʳᵉˢᵖᵒᶰᵈᵉᵈ
⠀⠀⠀⠀⠀ᵃᵖᵖʳᵒᵖʳᶤᵃᵗᵉˡʸ. ᴵ'ᵈ ᶜʰᵘᶜᵏᵉᵈ ᵐʸ ᵇᵒᵒᵏ ᵃᵗ ᵒᵘʳ⠀ᵗᵉᵃᶜʰᵉʳ⠀ᵃᶰᵈ ᶜᵃˡˡᵉᵈ ʰᵉʳ
⠀⠀⠀⠀⠀ᵃ ᶠᵃˢᶜᶤˢᵗ ᵇᵃˢᵗᵃʳᵈ.⠀ᴵ ʰᵃᵈᶰ'ᵗ ᵏᶰᵒʷᶰ ʷʰᵃᵗ ᵗʰᵒˢᵉ ʷᵒʳᵈˢ ᵐᵉᵃᶰᵗ, ᵇᵘᵗ ᴵ'ᵈ
⠀⠀⠀⠀⠀ᵏᶰᵒʷᶰ ʰᵒʷ ᵗᵒ HIT A MOVING TARGET
⠀⠀⠀⠀⠀ᴸᶤˢˢᵃ ᵃᶰᵈ ᴵ ʰᵃᵈ ᵇᵉᵉᶰINSEPARABLE ᵉᵛᵉʳ ˢᶤᶰᶜᵉ.
⠀⠀ ⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀⌠ https://justpaste.it/BL00D___SISTERS__004
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ @TH3__DR4G0N__HAS__R3TVRN3D
⠀⠀⠀
⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀

View more

⠀ ⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ℋ⠀&⠀ℳ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀━━━━━━━━━

⠀⠀⠀ ᴵ'ᵐ ʳᵉᵃˡˡʸ ᶰᵒᵗ ᵍᵒᵒᵈ ʷᶤᵗʰ ᶤᵐᵖᵘˡˢᵉ ᶜᵒᶰᵗʳᵒˡ.⠀ˢᵒᵐᵉ ᵖᵃʳᵗ ᵒᶠ ʸᵒᵘ ʷᶤˡˡ ᵃˡʷᵃʸˢ ...
⠀⠀⠀ ᶠᶤᵍʰᵗ ⠀ᵗᵒ ᶜˡᶤᶰᵍ ᵗᵒ ˡᶤᶠᵉ ⠀ᵃᶰᵈ ᵉˣᵖᵉʳᶤᵉᶰᶜᵉ ᵃˡˡ ᶤᵗ ʰᵃˢ.⠀ ᵀʰᵃᵗ'ˢ ʷʰʸ ʸᵒᵘ'ʳᵉ ˢᵒ
⠀⠀⠀ ʳᵉᶜᵏˡᵉˢˢ ᶤᶰ ᵗʰᵉ ᵗʰᶤᶰᵍˢ ʸᵒᵘ ᵈᵒ.⠀ ʸᵒᵘ ᵈᵒᶰ'ᵗ⠀ʰᵒˡᵈ ᵇᵃᶜᵏ ʸᵒᵘʳ ᶠᵉᵉˡᶤᶰᵍˢ, ʸᵒᵘʳ
⠀⠀⠀ ᵖᵃˢˢᶤᵒᶰ, ʸᵒᵘʳ ᵃᶰᵍᵉʳ.⠀ᴵᵗ ᵐᵃᵏᵉˢ ʸᵒᵘ ʳᵉᵐᵃʳᵏᵃᵇˡᵉ. ᴵᵗ ᵐᵃᵏᵉˢ ʸᵒᵘ ᵈᵃᶰᵍᵉʳᵒᵘˢ.
⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⌠ ⠀ https://justpaste.it/Vampire_Academy_03 ⠀ ⌡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ @nightmare_creature
⠀⠀⠀
⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀

View more

⠀ ⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ℋ⠀&⠀ℬ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ━━━━
⠀⠀⠀⠀ (((⠀ᵗʷᵒ ˢᵒᵘˡˢ ʷʰᵒ ᵇᵉˡᵒᶰᵍ ᵗᵒ ᵉᵃᶜʰ ᵒᵗʰᵉʳ ᵇᵘᵗ ᶜᵃᶰ'ᵗ ᵇᵉ ᵗᵒᵍᵉᵗʰᵉʳ⠀)))
⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⌠⠀ https://justpaste.it/if_this_is_love__000 ⠀⌡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀FIRST⠀ LESSON
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ╱⠀DON'T ⠀HESITATE.
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴵ⠀ʷᶤˡˡ⠀ˢᵗᵘᵈʸ⠀ʰᵃʳᵈ⠀ᴵ⠀ᵖʳᵒᵐᶤˢᵉ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @guardian_in_academy
⠀⠀⠀
⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀

View more

⠀ ⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ℛ⠀&⠀ℒ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀Sᶤˢᵗᵉʳ – ᵃ ᵖᵉʳˢᵒᶰ ʷʰᵒ'ˢ ᵇᵉᵉᶰ ʷʰᵉʳᵉ ʸᵒᵘ'ᵛᵉ ᵇᵉᵉᶰ; ˢᵒᵐᵉᵒᶰᵉ ʸᵒᵘ
⠀⠀⠀⠀⠀ᶜᵃᶰ ᶜᵃˡˡ ʷʰᵉᶰ ᵗʰᶤᶰᵍˢ⠀ᵃʳᵉᶰ'ᵗ⠀ᵍᵒᶤᶰᵍ ʳᶤᵍʰᵗ; ᶤˢ ᵐᵒʳᵉ ᵗʰᵃᶰ ʲᵘˢᵗ ᶠᵃᵐᶤˡʸ;
⠀⠀⠀⠀⠀ᵃ ˢᶤˢᵗᵉʳ ᶤˢ⠀ᵃ⠀ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ⠀ᶠʳᶤᵉᶰᵈ. ˢᶤᵈᵉ ᵇʸ ˢᶤᵈᵉ ᵒʳ ᵐᶤˡᵉˢ ᵃᵖᵃʳᵗ ʷᵉ ᵃʳᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀SISTERS⠀⠀ᶜᵒᶰᶰᵉᶜᵗᵉᵈ⠀ᵇʸ⠀ᵗʰᵉ⠀⠀HEART.
⠀⠀ ⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀ ⠀⌠ https://justpaste.it/BL00D___SISTERS__002
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ @TH3__DR4G0N__HAS__R3TVRN3D
⠀⠀⠀
⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱ ⠀━ ℛ ᵒˢᵉ! ᶤ ᵐᶤˢˢᵉᵈ ʸᵒᵘ!

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱⠀ᵖʳᶤᶰᶜᵉˢˢ ᵈʳᵃᵍᵒᵐᶤʳ⠀╱
⠀⠀⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀╱ ⠀ ♔⠀⠀╱
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴹʸ ᵒᶰˡʸ, ˡᵒᵛᵉˡʸ LISSA, ᵐʸ ᵖʳᶤᶰᶜᵉˢˢ! ♡
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ❛ ᴵ ˢʰᵒᵘˡᵈ ᵖʳᵒᵇᵃᵇˡʸ ᵖᵒᶤᶰᵗ ᵒᵘᵗ ᵗʰᵃᵗ ᵐʸ ᵇᵉˢᵗ ᶠʳᶤᵉⁿᵈ,⠀ ᴸᶤˢˢᵃ ⠀ᴰʳᵃᵍᵒᵐᶤʳ,
⠀⠀⠀⠀ ᶤˢ ᵃ ʳᵒʸᵃˡ ᵐᵉᵐᵇᵉʳ ᵒᶠ ᵃᶰ ᵃᶰᶜᶤᵉᶰᵗ ʳᵃᶜᵉ. ᴬᶰᵈ, ʸᵉᵃʰ, ˡᶤᵏᵉ ᵐᵒˢᵗ ᶜʳᵉᵃᵗᵘʳᵉˢ
⠀⠀⠀⠀ ʷᶤᵗʰ ᶠᵃᶰᵍˢ, ᵗʰᵉʸ ˡᶤᵛᵉ ᵒᶠᶠ ᵇˡᵒᵒᵈ. ⠀ᴹʸ ᶰᵃᵐᵉ ᶤˢ ᴿᵒˢᵉ ᴴᵃᵗʰᵃʷᵃʸ ᵃᶰᵈ ᴵ'ᵛᵉ
⠀⠀⠀⠀ ᵇᵉᵉᶰ ˢʷᵒʳᶰ ᵗᵒ⠀ ᵖʳᵒᵗᵉᶜᵗ⠀ ᵗʰᵉ⠀ ʳᵒʸᵃˡ⠀ ᵇˡᵒᵒᵈ ⠀ˡᶤᶰᵉ ⠀ʷᶤᵗʰ⠀ ᵐʸ ˡᶤᶠᵉ.
⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀⠀ᴵ ʷᵃˢ ˢᵒ ʷᵒʳʳᶤᵉᵈ ᵃᵇᵒᵘᵗ ʸᵒᵘ! ᴰᵒ ᶰᵒᵗ ᵈᶤˢᵃᵖᵖᵉᵃʳ ˡᶤᵏᵉ ᵗʰᶤˢ ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ ᴵ ʷᶤˡˡ
⠀⠀ ⠀⠀ᵍᵉᵗ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵃ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʰᵉᵃʳᵗ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵃᵗᵗᵃᶜᵏ!
⠀⠀⠀
⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀

View more

━ ᵗᵉˡˡ ᵐᵉ ˢᵒᵐᵉᵗʰᶤᶰᵍ ᵍᶤʳˡ, ᴀʀᴇ ʏᴏᴜ ʜᴀᴘᴘʏ ɪɴ ᴛʜɪs ᴍᴏᴅᴇʀɴ ᴡᴏʀʟᴅ? ❜❜

╱⠀Vivienne
⠀⠀⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀╱ ⠀ ♔⠀⠀╱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀HAPPY?
⠀⠀⠀ ⌠ ❛ ᴴᵒʷ ⠀ᶜᵒᵘˡᵈ ⠀ᵃᶰʸᵇᵒᵈʸ ⠀ᵇᵉ ⠀ʰᵃᵖᵖʸ ⠀ʷʰᵉᶰ ⠀ ᵗʰᵉʸ ᵃʳᵉ ᵗᵒʳᶰ ᵃᵖᵃʳᵗ?
⠀⠀⠀⠀ᴬᵘʳᵃˢ ᵗᵉˡˡ ᵃ ˡᵒᵗ, ᴿᵒˢᵉ, ᵃᶰᵈ ᴵ'ᵐ ᵛᵉʳʸ ᵍᵒᵒᵈ ᵃᵗ ʳᵉᵃᵈᶤᶰᵍ ᵗʰᵉᵐ. ʸᵒᵘʳ ᵖᵉʳˢᵒᶰᵃˡ
⠀⠀⠀⠀ᵃᵘʳᵃ ᶤˢ UNIQUE ᵗᵒ ʸᵒᵘ, ᵗʰᵒᵘᵍʰ ᶤᵗ ᶠˡᵘᶜᵗᵘᵃᵗᵉˢ ʷᶤᵗʰ ʸᵒᵘʳ ᶠᵉᵉˡᶤᶰᵍˢ
⠀⠀⠀⠀ᵃᶰᵈ ˢᵒᵘˡ. ⠀ᵂʰᵉᶰ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ᵃʳᵉ ᶤᶰ ˡᵒᵛᵉ, ᶤᵗ ˢʰᵒʷˢ. ᵀʰᵉᶤʳ ᵃᵘʳᵃˢ ˢʰᶤᶰᵉ. ᵂʰᵉᶰ
⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘ ʷᵉʳᵉ ᵈʳᵉᵃᵐᶤᶰᵍ, ʸᵒᵘʳˢ ʷᵃˢ ᵇʳᶤᵍʰᵗ.⠀ᴼᶠ ᶜᵒᵘʳˢᵉ, ᶰᵒᵗ ᵉᵛᵉʳʸ ʳᵉˡᵃᵗᶤᵒᶰˢʰᶤᵖ
⠀⠀⠀⠀ᶤˢ ᵗʰᵉ ˢᵃᵐᵉ. ⠀⠀ᴾᵉᵒᵖˡᵉ ⠀⠀⠀ᵃʳᵉ ⠀⠀⠀ᵃᵗ⠀⠀⠀ ᵈᶤᶠᶠᵉʳᵉᶰᵗ ⠀⠀⠀ˢᵗᵃᵍᵉˢ.
⠀⠀⠀⠀ᴵ⠀⠀⠀⠀ʷᵒᵘˡᵈ'ᵛᵉ ⠀⠀⠀⠀⠀ᵇʳᵘˢʰᵉᵈ ⠀⠀⠀⠀ᶤᵗ ⠀⠀⠀⠀ᵒᶠᶠ, ⠀⠀ᵉˣᶜᵉᵖᵗ...
⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀E⠀X⠀C⠀E⠀P⠀T ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀W⠀H⠀A⠀T⠀?
⠀⠀⠀⠀"ᴱˣᶜᵉᵖᵗ, ʷʰᵉᶰ ʸᵒᵘ'ʳᵉ ʷᶤᵗʰ ᴰᶤᵐᶤᵗʳᶤ, ⠀ ʸᵒᵘʳ ᵃᵘʳᵃ'ˢ ˡᶤᵏᵉ ᵗʰᵉ ˢᵘᶰ. ˢᵒ ᶤˢ ʰᶤˢ.”
⠀⠀⠀
⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀

View more

Wieczorek szczerości: Jak daleko mogłabyś się posunąć, aby uchronić Lisę? Byłabyś gotowa zostawić Dymitra?

Ojej... Moim pierwszym odruchem byłoby ochronić wszystkich. Jednak wiem, że skoro potrafiłam podjąć decyzję o tym, aby pozwolić mu zostać strażnikiem Taszy oraz kimś więcej (dla jego dobra także) to byłabym w stanie podjąć rozsądną, choć bolesną decyzję. Jeśli miałabym oddać życie za któreś z nich zrobiłabym to bez mrugnięcia okiem. Moroje są najważniejsi, a ochrona księżniczki jest moim największym priorytetem, Dymitr zaś jest dla mnie wyjątkowy, więc wolałabym uniknąć tak ciężkich decyzji.

View more

⠀ ⠀ ⠀ ⠀

⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ℋ⠀&⠀ℳ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ━━━━


⠀⠀⠀⠀ ᴵ ᶜʳᵒˢˢᵉᵈ ᵐʸ ᵃʳᵐˢ ᵒᵛᵉʳ ᵐʸ ᶜʰᵉˢᵗ.⠀━━⠀❝ ᴬʳᵉ ʸᵒᵘ ˡᵒˢᵗ, ˡᶤᵗᵗˡᵉ ᵍᶤʳˡ?
⠀⠀⠀⠀ ᵀʰᵉ⠀⠀ᵉˡᵉᵐᵉᶰᵗᵃʳʸ ⠀⠀ˢᶜʰᵒᵒˡ'ˢ ⠀ᵒᵛᵉʳ ⠀ᵒᶰ ⠀ʷᵉˢᵗ ⠀ ᶜᵃᵐᵖᵘˢ. ❞
⠀⠀⠀⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⌠ ⠀ https://justpaste.it/Vampire_Academy_01 ⠀ ⌡
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀WHO⠀⠀⠀ IS⠀⠀⠀ SHE?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ @nightmare_creature
⠀⠀⠀
⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀

View more

Next