Awa 2 manga pubgim nakrdya

Bashtr , shteke wa muhim nya