What others replied to:Tu as 2000 euros tu fais quoi avec ?