Ask @LetHvrGo:

⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀HETERO?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀NEVER HEARD OF HER
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀《 ᵞᵒᵘ ᵏᶰᵒʷ ᴵ'ᵐ ᶰᵒᵗ ᵃ ᶳᵃᶤᶰᵗ ᵇᵘᵗ ᴵ ᶜᵃᶰ ᵐᵃᵏᵉ ʸᵒᵘ ᵖʳᵃʸ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶳᵒ ᵍᵉᵗ ᵈᵒʷᶰ ᵒᶰ ʸᵒᵘʳ ᵏᶰᵉᵉᶳ˒ ᵍᶤᵛᵉ ᵐᵉ ᵃ ʳᵉᵃᶳᵒᶰ ᴵ ᶳʰᵒᵘˡᵈ ᶳᵗᵃʸ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵀʳᵃᵖᵖᵉᵈ ᶤᶰᶳᶤᵈᵉ ᵗʰᶤᶳ ᵐᵃᵈᶰᵉᶳᶳ˒ ᴵ ᵏᶰᵒʷ ʸᵒᵘ ʷᵃᶰᶰᵃ ʰᵃᵛᵉ ᵗʰᶤᶳ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶳᵒ ᴵ ᶜᵃᶰ ᵗᵃᵏᵉ ᵃᵈᵛᵃᶰᵗᵃᵍᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀S A V A G E
⠀⠀⠀⠀⠀⠀- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀➥ https://justpaste.it/XMAUR33N
⠀⠀⠀⠀⠀ᵀʰᵉʸ ᶳʰᵒᵘˡᵈ ᵏᶰᵒʷ ʷʰᵒᵐ ᵗᵒ ᵇˡᵃᵐᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀ʷʰᵉᶰ ᵗʰᵉ ᶳᵏʸ ᶠᵃˡˡᶳ ᵈᵒʷᶰ ᵘᵖᵒᶰ ᵗʰᵉᵐ
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀

View more

⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
╔════════════════════════════════════╗
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀地獄
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀DIE INSIDE
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀SMILE OUTSIDE
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ ᵗʳᶤᵉᵈ ᶳᵒ ʰᵃʳᵈ ᵃᶰᵈ ᵍᵒᵗ ᶳᵒ ᶠᵃʳ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀BUT IN THE END
IT DOESN'T EVEN MATTER
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

View more