Ask @Mish_Mj:

ﺍﺣﺎﻭﻝ ﺍﺧﻔﻲ ﺍﺣﺴﺎﺳﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻌﺸﻖ ﻣﻔﻀﻮﺡﺗﺸﻮﻑ ﺍﻟﻔﺮﺣﻪ ﻓﻌﻴﻨﻲ ﻭﺍﺣﺒﻚ ﺑﺎﻟﻌﺸﻖ ﻭﺍﻟﺮﻭﺡﺍﺣﺒﻚ ﺣﺐ ﻣﺎ ﺍﻗﺪﺭ ﺍﻋﺎﻧﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﻲ ﻟﻘﻴﺖ ﺍﻟﺤﺐ ﺷﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺍﻧﻔﺎﺳﻲﺣﻴﺎﺗﻲ ﺍﻣﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪﻙ ﻭﺣﺒﻚ ﺳﻴﺪﻱ ﻭﺳﻴﺪﻙ ﻭﻋﻤﺮﻱ ﻣﺎ ﺍﺑﺘﺪﻯ ﻗﺒﻠﻚ ﻭﻋﻴﺪﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻮﻯ ﻋﻴﺪﻙﺣﺒﻴﺒﻲ ﻋﻤﺮﻱ ﻟﻚ ﻭﺍﻟﺮﻭﺡ ﻭﻗﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﻒ ﻫﺎﻳﻢﻓﺪﺍﻙ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻳﺎ ﺭﺑﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻲ ﺩﺍﻳﻢ

Next