Ask @Mommy__Dearest:

Let there be a new beginning.

Mr. Hartley
⠀⠀⠀I̶ ̶ʜ̶ᴏ̶ᴘ̶ᴇ̶ ̶ʏ̶ᴏ̶ᴜ̶·̶ʀ̶ᴇ̶ ̶ʟ̶ᴏ̶ɴ̶ᴇ̶ʟ̶ʏ̶ ̶ʜ̶ᴏ̶ᴘ̶ᴇ̶ ̶ʏ̶ᴏ̶ᴜ̶·̶ʀ̶ᴇ̶ ̶ʟ̶ᴏ̶s̶ᴛ̶ ̶·̶ᴄ̶ᴀ̶ᴜ̶s̶ᴇ̶ ̶I̶·̶ᴠ̶ᴇ̶ ̶ʙ̶ᴇ̶ᴇ̶ɴ̶
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴺᵒʷ ᵈᵒᵉˢ ᶤᵗ ᵏᶤˡˡ ʸᵒᵘ ʷʰᵉᶰ ʸᵒᵘ ᵗʰᶤᶰᵏ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᵐᵉˀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴬʳᵉ ʸᵒᵘ ᵃˢ ᶜˡᵒˢᵉ ᵗᵒ ᵍᶤᵛᶤᶰᵍ ᵘᵖ ᵃˢ ᴵ'ᵛᵉ ᵇᵉᵉᶰˀ
⠀⠀⠀I ᴋɴᴏᴡ ᴡᴇ ᴋᴇᴘᴛ ʟᴏsɪɴɢ ᴛᴏᴜᴄʜ﹐ ɢᴏᴛ ʟᴏsᴛ ɪɴ ᴛʜᴇ ʀᴜsʜ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I̶ ̶ᴘ̶ʀ̶ᴀ̶ʏ̶ ̶ʏ̶ᴏ̶ᴜ̶ ̶ᴅ̶ᴏ̶ɴ̶·̶ᴛ̶ ̶ʜ̶ᴜ̶ʀ̶ᴛ̶ ̶ᴛ̶ᴏ̶ᴏ̶ ̶ᴍ̶ᴜ̶ᴄ̶ʜ̶

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱╱⠀ ᵀᵉˡˡ ᵐᵉ. ᵂʰᵃᵗ ⁱˢ ⁱᵗ ʸᵒᵘ ᵈᵉˢⁱʳᵉ?

╱ ᴸ ᵘ ᶜ ᶤ ᶠ ᵉ ʳ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀ᴵ ᶜᵃᶰ ʰᵉᵃʳ ᵗʰᵉᵐ ᶤᶰ ᵐʸ ʰᵉᵃᵈ ᵃᶰᵈ ᴵ ᶜᵃᶰ ʰᵉᵃʳ ᵗʰᵉᵐ ᵃᶰᵈ ᴵ ʷᵃᶰᵗ ᵗᵒ ᵍᵉᵗ 'ᵉᵐ ᵒᵘᵗ
⠀⠀⠀ ⠀I̲ ̲ᴄ̲ᴀ̲ɴ̲ ̲ʜ̲ᴇ̲ᴀ̲ʀ̲ ̲ᴛ̲ʜ̲ᴇ̲ᴍ̲ ̲ɪ̲ɴ̲ ̲ᴍ̲ʏ̲ ̲ʜ̲ᴇ̲ᴀ̲ᴅ̲ ̲ɢ̲ᴇ̲ᴛ̲ᴛ̲ɪ̲ɴ̲ɢ̲ ̲ʟ̲ᴏ̲ᴜ̲ᴅ̲ᴇ̲ʀ̲ ̲ɴ̲ᴏ̲ᴡ̲.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀so endlessly.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵗʰᵉˢᵉ ᵛᵒᶤᶜᵉˢ ᵏᵉᵉᵖ ᵒᶰ ᶜᵃˡˡᶤᶰᵍ ᵐᵉ ᵗᵒ ʳᶤˢᵉˑ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴛ̶ʜ̶ᴇ̶s̶ᴇ̶ ̶ᴠ̶ᴏ̶ɪ̶ᴄ̶ᴇ̶s̶ ̶ᴋ̶ᴇ̶ᴇ̶ᴘ̶ ̶ᴏ̶ɴ̶ ̶ᴘ̶ʀ̶ᴀ̶ʏ̶ɪ̶ɴ̶ɢ̶ ̶ғ̶ᴏ̶ʀ̶ ̶ᴍ̶ᴇ̶
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

View more

⠀⠀⠀⠀❜ ˢʰᵒʷ ᵐᵉ ᵃ ᵖᶤᶜᵗᵘʳᵉ ᵒᶠ ʸᵒᵘʳ ᵈᵉˢᶤʳᵉˢ

ᴺ̲ᵃ̲ᵈ̲ᶤ̲ᵃ̲ ̲ᴾ̲ᵉ̲ᵗ̲ʳ̲ᵒ̲ᵛ̲ᵃ̲ ̲
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I ᴏɴʟʏ ʜᴀᴠᴇ ᴏɴᴇ﹐ ɢʟᴏʀɪᴏᴜs ᴅᴇsɪʀᴇ...
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Y̷ O̷ U̷.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @bad___blood ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

View more

⊰ ᵀᵉˡˡ ᵐᵉ ᵃᵇᵒᵘᵗ ʸᵒᵘʳ ʷᵒʳˢᵗ ⁿᶦᵍʰᵗᵐᵃʳᵉ ⊱

╱ ✨ ╱ Destiny
⠀⠀ᴄʟᴏᴄᴋ sᴛʀɪᴋᴇs ᴜᴘᴏɴ ᴛʜᴇ ʜᴏᴜʀ ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ sᴜɴ ʙᴇɢɪɴs ᴛᴏ ғᴀᴅᴇ
⠀⠀s̷t̷i̷l̷l̷ ̷e̷n̷o̷u̷g̷h̷ ̷t̷i̷m̷e̷ ̷t̷o̷ ̷f̷i̷g̷u̷r̷e̷ ̷o̷u̷t̷ ̷h̷o̷w̷ ̷t̷o̷ ̷c̷h̷a̷s̷e̷ ̷m̷y̷ ̷b̷l̷u̷e̷s̷ ̷a̷w̷a̷y̷
⠀—————————————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᶤ ʷᵃᶰᶰᵃ ᵈᵃᶰᶜᵉ ʷᶤᵗʰ ˢᵒᵐᵉᵇᵒᵈʸ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʷᵃᶰᶰᵃ ᶠᵉᵉˡ ᵗʰᵉ ʰᵉᵃᵗ ʷᶤᵗʰ ˢᵒᵐᵉᵇᵒᵈʸ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀w̶h̶o̶ ̶l̶o̶v̶e̶s̶ ̶m̶e̶.

View more

Co czujesz ? Wyduś to z siebie.

mniezapytaj
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶤ ᵏᶰᵒʷ ɪ̶ᴛ̶ ̶ʜ̶ᴜ̶ʀ̶ᴛ̶s̶,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇮🇹·🇸 🇭🇦🇷🇩 🇹🇴 🇧🇷🇪🇦🇹🇭🇪 🇸🇴🇲🇪🇹🇮🇲🇪🇸
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵗʰᵉˢᵉ ᶰᶤᵍʰᵗˢ ᵃʳᵉ ˡᵒᶰᵍˑ ʸᵒᵘ'ᵛᵉ ˡˡᵒˢᵗ ᵗʰᵉ ʷᶤˡˡ ᵗᵒ ᶠᶤᵍʰᵗˑ
⠀⠀⠀————————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶤ̶ˢ̶ ̶ᵃ̶ᶰ̶ʸ̶ᵇ̶ᵒ̶ᵈ̶ʸ̶ ̶ᵒ̶ᵘ̶ᵗ̶ ̶ᵗ̶ʰ̶ᵉ̶ʳ̶ᵉ̶ ̶ᶜ̶ᵃ̶ᶰ̶ ̶ʸ̶ᵒ̶ᵘ̶ ̶ˡ̶ᵉ̶ᵃ̶ᵈ̶ ̶ᵐ̶ᵉ̶ ̶ᵗ̶ᵒ̶ ̶ᵗ̶ʰ̶ᵉ̶ ̶ˡ̶ᶤ̶ᵍ̶ʰ̶ᵗ̶ˀ̶

View more

⠀⠀⠀⠀⠀ ━━ ᵗᵉˡˡ ᵐᵉ ʷʰᵃᵗ ʸᵒᵘ ʳᵉᵃˡˡʸ ˡᶤᵏᵉ ━━

MIKAEL
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀· sʜᴇ·s ᴀ sᴀɪɴᴛ﹐ ᴡɪᴛʜ ʟɪᴘs ᴏғ ᴀ sɪɴɴᴇʀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀sʜᴇ·s ᴀɴ ᴀɴɢᴇʟ ᴡɪᴛʜ ᴀ ᴅᴇᴠɪʟɪsʜ ᴋɪss·
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

View more

♤ \\ ⠀⠀⠀ PUSTA KARTKA⠀ ▬ ᵗᵉˡˡ ᵐᵉ ᵃ s̸t̸o̸r̸y̸. ♡

▬⠀⠀your friend. ⠀ ❞
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ᴵ ʷᵒᵘˡᵈ ʳᵘᶰ ᵗᵒ ʸᵒᵘ˒ ᶤᶠ ʸᵒᵘ ʷᵃᶰᵗ ᵐᵉ ᵗᵒ
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ J̶ᴜ̶s̶ᴛ̶ ̶ɢ̶ɪ̶ᴠ̶ᴇ̶ ̶ᴍ̶ᴇ̶ ̶s̶ᴏ̶ᴍ̶ᴇ̶ ̶ᴋ̶ɪ̶ɴ̶ᴅ̶ ̶ᴏ̶ғ̶ ̶ʀ̶ᴇ̶ᴀ̶s̶ᴏ̶ɴ̶
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ᴵ ʷᵒᵘˡᵈ ᵗᵃᵏᵉ ᵗʰᵉ p̷̶a̷̶i̷̶n̷̶ ᵗᵃᵏᵉ ᶤᵗ ᵃˡˡ ᵃʷᵃʸ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Jᴜsᴛ ɢɪᴠᴇ ɪᴛ sᴏᴍᴇ ᴋɪɴᴅ ᴏғ ᴍᴇᴀɴɪɴɢ

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀♤ \\ w̵h̵o̵'̵s̵ ̵y̵o̵u̵r̵ ̵h̵e̵r̵o̵ ̵?̵ ̵❞

▬⠀⠀your friend. ⠀ ❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ˢᵉᵉ˒ ᵗʰᵃᵗ’ˢ ᵐʸ ᵈᵒʷᶰ ᵇᶤᵗᶜʰ˒ ˢᵉᵉ ᵗʰᵃᵗ’ˢ ᵐʸ ˢᵒˡᵈᶤᵉʳ
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀@CamilleOconell9 ♥.
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BVR__NIGHT_06

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❤ \\ HELLO, LOVE

ELIJAH ♔
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Hᴇʟʟᴏ ᴛʜᴇʀᴇ﹐ ᴍʏ ̶ᴅ̶ᴇ̶ᴇ̶ʀ̶ Dᴇᴀʀ♥

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀♤ \\ make a W̷ ̷I̷ ̷S̷ ̷H̷... ʰᵃᵛᵉ ᵃ ᵍᵒᵒᵈ ᵈᵃʸ, ᵈᵃʳˡⁱⁿᵍ. ♡

▬⠀⠀your friend. ⠀ ❞
┌─────────────────────────────────────┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Korzystając z pytania, pragnę Was wszystkich ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀serdecznie zaprosić na pewien kanał na ⠀⠀⠀⠀⠀discordzie, którego częścią mam przyjemność być. ⠀⠀⠀⠀⠀Ze szczególną przyjemnością ujrzymy tam razem z ⠀⠀⠀⠀⠀pozostałymi członkami: Alarica, Rafaela, Landona, ⠀⠀⠀⠀⠀Stefana, Marcela, Davinę, Damona, Elenę i całą resztę ⠀⠀⠀⠀⠀przyjaciół z Nowego Orleanu i Mystic Falls, bądź ⠀⠀⠀⠀innych, odległych krain. Nie bójcie się, nie gryziemy! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀{ https://discord.gg/gnWQYbz }
⠀└─────────────────────────────────────┘

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀♤ \\ ᴘᴏᴢɴᴀᴊᴍʏ ꜱɪę. ᴏᴘɪꜱᴢ ᴍɪ ꜱɪᴇʙɪᴇ.

▬⠀⠀your friend. ⠀ ❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵞᵒᵘ ᵏᶰᵒʷ ᴵ ᶰᵉᵛᵉʳ ᵉᵛᵉᶰ ᶜᵃʳᵉᵈ ɴ̶ᴏ̶ᴛ̶ ̶ʙ̶ᴇ̶ғ̶ᴏ̶ʀ̶ᴇ̶ ̶ʏ̶ᴏ̶ᴜ̶.̶
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵᶠ ᴵ ᶜᵒᵘˡᵈ ᵍᵒ ᵃᶰᵈ ᵗᵘʳᶰ ᵇᵃᶜᵏ ᵗᶤᵐᵉ˒ ᴵᶠ ᴵ ᶜᵒᵘˡᵈ ᵒᶰˡʸ ᵖʳᵉˢˢ ʳᵉʷᶤᶰᵈ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᴵ ʷᵒᵘˡᵈ ᵇˡᵉᵉᵈ ᵗʰᶤˢ ʰᵉᵃʳᵗ ᵒᶠ ᵐᶤᶰᵉ ʲᵘˢᵗ ᵗᵒ ˢʰᵒʷ ʸᵒᵘ:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶤ'ˡˡ ᵇᵉ ᵗʰᵉ ᶠᶤʳˢᵗ ᵗᵒ ˢᵃʸ ɪ̶·̶ᴍ̶ ̶s̶ᴏ̶ʀ̶ʀ̶ʏ̶ ᶠᶤʳˢᵗ ᵗᵒ ˢᵃʸ ɪ̶·̶ᴍ̶ ̶s̶ᴛ̶ᴜ̶ᴘ̶ɪ̶ᴅ̶

View more

// ᴢᴀᴅᴇᴅʏᴋᴜᴊ ᴋᴏᴍᴜś ᴡɪᴇʀsᴢ, ᴜᴛᴡóʀ ᴍᴜᴢʏᴄᴢɴʏ ᴄᴢʏ ᴛᴇż ᴄʏᴛᴀᴛ.

⠀┌─────────────────────────────────────┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ’ˡˡ ᵍᶤᵛᵉ ʸᵒᵘ ᵉᵛᵉʳʸᵗʰᶤᶰᵍ ᴵ ʰᵃᵛᵉˑ ᴵ’ˡˡ ᵗᵉᵃᶜʰ ʸᵒᵘ ᵉᵛᵉʳʸᵗʰᶤᶰᵍ ᴵ ᵏᶰᵒʷˑ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ ʷᶤˡˡ ʳᵉᵃʳʳᵃᶰᵍᵉ ᵗʰᵉ ˢᵗᵃʳˢ˒ ᵖᵘˡˡ ‘ᵉᵐ ᵈᵒʷᶰ ᵗᵒ ʷʰᵉʳᵉ ʸᵒᵘ ᵃʳᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ ʷᶤˡˡ ᵃˡʷᵃʸˢ ʰᵒˡᵈ ʸᵒᵘ ᶜˡᵒˢᵉ ᵇᵘᵗ ᴵ'ˡˡ ˡᵉᵃʳᶰ ᵗᵒ ˡᵉᵗ ʸᵒᵘ ᵍᵒ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I̷ p̷r̷o̷m̷i̷s̷e̷, I̷'l̷l̷ d̷o̷ b̷e̷t̷t̷e̷r̷.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀└─────────────────────────────────────┘

View more

Wypuść z siebie emocje.

mniezapytaj
⠀┌─────────────────────────────────────┐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ ʷᵉᶰᵗ ᵈᵒʷᶰ ᵗᵒ ᵃ ᵖˡᵃᶜᵉ ᶤᶰ ᴮᵉᵈ ˢᵗᵘʸ ᵃ ˡᶤᵗᵗˡᵉ ˡᶤᵠᵘᵒʳ ᵒᶰ ᵐʸ ˡᶤᵖˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ ˡᵉᵗ ʰᶤᵐ ᶜˡᶤᵐᵇ ᶤᶰˢᶤᵈᵉ ᵐʸ ᵇᵒᵈʸ ᵃᶰᵈ ʰᵉˡᵈ ʰᶤᵐ ᶜᵃᵖᵗᶤᵛᵉ ᶤᶰ ᵐʸ ᵏᶤˢˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀└─────────────────────────────────────┘

View more

✧ ╱ ᵗᵉˡˡ ᵐᵉ ᵃ ˢᵗᵒʳʸ ⊱

❀ ᶜᵃʳᵒˡᶤᶰᵉ FORBES
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵞᵒᵘ ᵇᵉᵗᵗᵉʳ ᶤᵐᵖʳᵉˢˢ ᶰᵒʷ˒ ʷᵃᵗᶜʰᶤᶰᵍ ᵐʸ ᵈʳᵉˢˢ ᶰᵒʷ ᶠᵃˡˡ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ᶠˡᵒᵒʳ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶜʳᵃʷˡᶤᶰᵍ ᵘᶰᵈᵉʳᶰᵉᵃᵗʰ ᵐʸ ˢᵏᶤᶰ˒ ˢʷᵉᵉᵗ ᵗᵃˡᵏ ʷᶤᵗʰ ᵃ ʰᶤᶰᵗ ᵒᶠ ˢᶤᶰ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʙ̶ᴇ̶ɢ̶ɢ̶ɪ̶ɴ̶ɢ̶ ̶ʏ̶ᴏ̶ᴜ̶ ̶ᴛ̶ᴏ̶ ̶ᴛ̶ᴀ̶ᴋ̶ᴇ̶ ̶ᴍ̶ᴇ̶
⠀⠀⠀⠀⠀ᵈᵉᵛᶤˡ ᵘᶰᵈᵉʳᶰᵉᵃᵗʰ ʸᵒᵘʳ ᵍʳᶤᶰ˒ ˢʷᵉᵉᵗ ᵗʰᶤᶰᵍ˒ᵇᵘᵗ s̶ʜ̶ᴇ̶ ̶ᴘ̶ʟ̶ᴀ̶ʏ̶s̶ ̶ᴛ̶ᴏ̶ ̶ᴡ̶ɪ̶ɴ̶
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʰᵉᵃᵛᵉᶰ ᵍᵒᶰᶰᵃ ʰᵃᵗᵉ ᵐᵉ

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀》 ᵗᵉˡˡ ᵐᵉ ʸᵒᵘʳ ˢᵉᶜʳᵉᵗ《

ᵗʰᵉ QUESTIONS
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀she is delightfully chaotic;
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀a beautiful mess.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀loving her is
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀a splendid
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀adventure.

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━ ᵗᵉˡˡ ᵐᵉ ʷʰᵃᵗ ʸᵒᵘ ʳᵉᵃˡˡʸ ˡᶤᵏᵉ ━━

MIKAEL
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʰ̷ᵃ̷ᵛ̷ᵉ̷ ̷ᵗ̷ᵒ̷ ̷ᵗ̷ᵒ̷ᵘ̷ᶜ̷ʰ̷ ̷ᵐ̷ʸ̷ˢ̷ᵉ̷ˡ̷ᶠ̷ ̷ᵗ̷ᵒ̷ ̷ᵖ̷ʳ̷ᵉ̷ᵗ̷ᵉ̷ᶰ̷ᵈ̷ ̷ʸ̷ᵒ̷ᵘ̷'ʳ̷ᵉ̷ ̷ᵗ̷ʰ̷ᵉ̷ʳ̷ᵉ̷
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵞᵒᵘʳ ʰᵃᶰᵈˢ ʷᵉʳᵉ ᵒᶰ ᵐʸ hips
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘʳ ᶰᵃᵐᵉ ᶤˢ ᵒᶰ ᵐʸ lips
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʟ̲ɪ̲ᴋ̲ᴇ̲ ̲ᴍ̲ʏ̲ ̲ᴏ̲ɴ̲ʟ̲ʏ̲ ̲ᴘ̲ʀ̲ᴀ̲ʏ̲ᴇ̲ʀ̲

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ⒷⒶⒷⓎ, Ⓘ ⓁⓄⓋⒺ ⓎⓄⓊ

ELIJAH ♔
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᶰᵉᵛᵉʳ ᶜᵒᵘˡᵈ ᴵ ᵉᵛᵉʳ ᵇᵉ ᵐᵒʳᵉ ʰᵃᵖᵖʸ ᵗʰᵃᶰ ʷᶤᵗʰ ʸᵒᵘ ᶰᵒʷ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘ'ʳᵉ ˡᶤᵏᵉ ᵃ ˢʷᵉᵉᵗᵉˢᵗ ᵈʳᵉᵃᵐ ᵗʰᵃᵗ ᶜᵃᵐᵉ ᵗʳᵘᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I love you too. ♥

View more

ᵉ ᵛ ᵉ ʳ ʸ ᵒ ⁿ ᵉ ʰᵃˢ ᵃ ᵈᵃʳᵏ ˢⁱᵈᵉ, ˢʰᵒʷ ᵐᵉ ʸᵒᵘʳ / ❜ ̷ᶠ̷ᵒ̷ˡ̷ˡ̷ᵒ̷ʷ̷ᵉ̷ᵈ̷

KOL MIKAELSON
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˢʰᵉ ʷᵉᵃʳˢ strenght& darkness
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵉᵠᵘᵃˡˡʸ ʷᵉˡˡˑ ᵗʰᵉ ᵍᶤʳˡ ʰᵃˢ ᵃˡʷᵃʸˢ ᵇᵉᵉᶰ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʰᵃˡᶠ goddessʰᵃˡᶠ hell

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴰʳᵘᵍ˒ ˢᵘᶜᵏ ᶤᵗ ᵘᵖ˒ ˡᶤᵏᵉ ᵛᵃᶰᶤˡˡᵃ ᴵᶜᵉˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀d̶o̶n̶'̶t̶⠀ treat me rough,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛ̶ʀ̶ᴇ̶ᴀ̶ᴛ̶ ̶ᴍ̶ᴇ̶ ̶ʀ̶ᴇ̶ᴀ̶ʟ̶ʟ̶ʏ̶ ̶ɴ̶ɪ̶ᴄ̶ᴇ̶ʟ̶ʏ̶

View more

ᴛᴇʟʟ ᴍᴇ, ᴡʜᴀᴛ ᴅᴏ ʏᴏᴜ ᴅᴇsɪʀᴇ? ❜❜⠀ᶠᵒˡˡᵒʷᵉᵈ

LUCIFER
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵈᶤᵈ ʸᵒᵘ ˢᵃʸ ᶤᵗˀ
——————————————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I love you
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @bad___blood
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I ᴅᴏɴ·ᴛ ᴇᴠᴇʀ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ʟɪᴠᴇ ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ ʏᴏᴜ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
—————————————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵞᵒᵘ ᶜʰᵃᶰᵍᵉᵈ ᵐʸ ˡᶤᶠᵉˑ

View more

ʸᵒᵘ ᵃʳᵉ ᵗʰᵉ ᵇᵉˢᵗ ᵐᵒᵐ ᶤᶰ ᵗʰᵉ ʷʰᵒˡᵉ ʷᵒʳˡᵈ. ♡

⠀⠀⠀ʷʰᵉᶰ ᵗʰᵉ ʳᵃᶤᶰ ᶤˢ ᵇˡᵒʷᶤᶰᵍ ᶤᶰ ʸᵒᵘʳ ᶠᵃᶜᵉ ᵃᶰᵈ ᵗʰᵉ ʷʰᵒˡᵉ ʷᵒʳˡᵈ ᶤˢ ᵒᶰ ʸᵒᵘʳ ᶜᵃˢᵉ
——————————————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIGHT ɪɴ ᴛʜᴇ ᴅᴀʀᴋ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀my one and only SAVIOR.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴍʏ ɢʀᴇᴀᴛᴇsᴛ PRIDE.
⠀⠀ᶤ'ᵛᵉ ˢᵃᶤᵈ ᵗʰᵃᵗ ᵇᵉᶠᵒʳᵉ ᵃᶰᵈ ᶤ'ˡˡ ˢᵃʸ ᶤᵗ ᶤᶰᶠᶤᶰᶤᵗʸ ᵗᶤᵐᵉˢ ᵃᵍᵃᶤᶰ: I love you.
⠀⠀⠀⠀ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ ᴛʜᴇ ʙᴇsᴛ ᴅᴀᴜɢʜᴛᴇʀ ɪ ᴄᴏᴜʟᴅ ᴇᴠᴇʀ ᴡɪsʜ ғᴏʀ. ♥
—————————————————————————————————
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴵ ᶜᵒᵘˡᵈ ᵒᶠᶠᵉʳ ʸᵒᵘ ᵃ ʷᵃʳᵐ ᵉᵐᵇʳᵃᶜᵉ ᵗᵒ ᵐᵃᵏᵉ ʸᵒᵘ ᶠᵉᵉˡ ᵐʸ ˡᵒᵛᵉ

View more

@bad___blood

HAYLEY
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵂʰᵉᶰ ᵗʰᵉ ᵈᵃʸˢ ᵃʳᵉ ᵍᵉᵗᵗᶤᶰᵍ ᵈᵃʳᵏ ᶰᶤᵍʰᵗˢ ᵃʳᵉ ᵍᵉᵗᵗᶤᶰᵍ ʰᵃʳᵈ
┌————————————————————————————————┐
https://justpaste.it/BARTENDER__AND__A__PIANIST_00
└————————————————————————————————┘
⠀⠀⠀⠀⠀ ᴬᶰᵈ ʷʰᵉᶰ ᴵ ˡᵃᵘᵍʰ ᵘᶰᵗᶤˡ ᴵ ᶜʳʸ ᴵ ᵈᵒᶰ'ᵗ ᵉᵛᵉᶰ ᵏᶰᵒʷ ʷʰʸ ᴵ ᶠᵉᵉˡ ʸᵒᵘ

View more

Pytanie od anonima: Kto z RolePlay Ci się podoba?

➣Dangerous World ᴿᴾ [Z]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʰᵒʷ ᶜᵒᵐᵉ ʷʰᵉᶰ ʸᵒᵘ ᵏᶤˢˢ˒ ʸᵒᵘ ᵗᵘʳᶰ ᵐᵉ ᶤᶰᵗᵒ ᵗʰᶤˢˀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I fall in love
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵒᵒᶻᶤᶰ' ᵘᵖ ᵗʰᵉ ʷᵃʸ ʸᵒᵘ ᵈᵒ ᵗʰᵃᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴰᵒᶰ'ᵗ ᵉᵛᵉᶰ ᵍᵒᵗ ʸᵒᵘ ʸᵉᵗ˒ ᵇᵘᵗ
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ I̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶n̶̶'̶̶t̶̶ ̶̶i̶̶m̶̶a̶̶g̶̶i̶̶n̶̶e̶̶ ̶̶l̶̶o̶̶o̶̶s̶̶i̶̶n̶̶g̶̶ ̶̶y̶̶o̶u̶
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ @bad___blood

View more

Next