Nếu tôi có a close fiend. Tôi sẽ share những bài hát thật hay with you. Ngồi tám together những chuyện trên trời dưới đất. Nhảy lên ôm chầm lấy nhau mỗi khi vui, tựa vào nhau khi buồn, Cùng ước hẹn, cùng nó điên, cùng làm đẹp, cùng cooking..Share những sad stories. Bạn có muốn làm cl fr với tôi ko

Hi cậu