Đô also answered this question with: "Ghê cơ :> đậm chất sử thi"