Băngg Nhii also answered this question with: "Cậu là ai giữa cuộc đời này ??"