Đại học thương mại và học viện tài chính trường nào tốt hơn ?

hmm, tại sao cậu lại đi hỏi một con nhóc vẫn còn đi học như tôi? ~