anle also answered this question with: "search tên người đó rồi mở ra là được"