Ассаламу 1алайкум! Суннат ламазшкахь суджудехь мот карчош нохчийн маттахь до1 да мегар дуй? 1арбойн маттахь мегар ду нохчийн маттахь дац бохш хезнер сун.билггал цунах дерг х1у ду хаъ лаар.

Ва Iалайкум ассалам. Мегар ду, Дала мукъа лахь.
Хьажа: http://dinulislam.org/xattar/xattar_lamaz_sunnat_do1a.htm

View more