Ask @Ozetta:

C̷̢͍͕̗̬͉̹̭̒̑͂̍̂̎͟aͧͮͫ̽ͥͥ̅̔ͭ̋̄͌̐͏̼̤̩̜̟̲̙̺͎͚̮̩̠͈͡n̵̼͕͕̺̭͉̜̘̤̼̥̙͙̭̦̪̰̘͉̓͋̓̅ͣ̊̔ͪ̇ͤͥ̎ͦ́̈́̍͜͝͡ ̶̩̼̱̬͕̫͇̠͍̥̪̂̅ͦ͆ͬ̿̌̔̑ͤ̐̀͘͜ÿ̵̷̡̤͚̝̹̥̺̖̜̜̥́͋̈͗̀̾̃ͦͧ͂̿̽͐̀o̔̈́̓̃͒ͬ҉̵̸̴̛̠̲̩̗̞u͑̈͋̀ͩ͊̋͋̓̎̒ͮͯͫ̽̏ͪ҉͎̤͇̱̠̬͎̹̼̤̩͔ ̧͐̋̑͑̆ͤͣ̐͝͞҉̙̩̪̮̳̞͍͈̭̬̙͎̺̹̮͠r̼̜̘̮͇̜̼̠̰͍̮̞̞͕͋̀ͦͤ̔̄̐ͣ̓͝͝ę̡̨͇̯̱̫̭̖ͩ̊̆̈́ͩ̄̉̄̾͟a̞̮͔͎̝̗̠͇̺̺̫̲̠̫͑̈̏̃͊̅ͤͯͩ̈͆̂̄͠͞d͒̍ͦ̏

Why not

View more